نظامی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش دوم

دام ها و تله ها

براي فرد غير مسلحي كه در شرايط سخت قرار گرفته است يا زماني كه صداي شليك گلوله مي تواند ايجاد مشكل كند ، تله گذاري بهترين راه شكار حيوانات مي باشد . چندين تله خوب كار گذاشته شده مي تواند نقشي به مراتب بهتر از يك تفنگ را بازي كند . براي مفيد بودن انواع تله هاي كار گذاشته شده شما بايد :

  • با گونه حيواني كه مي خواهيد شكار كنيد آشنا باشيد .
  • قادر به تهيه مناسب تله باشيد .
  • با ايجاد علامتهايي مبني بر وجود شما در محل حيواني را كه مي خواهيد شكار كنيد فراري ندهيد .

يك نوع ثابت تله براي به دام انداختن همه انواع حيوانات وجود ندارد . شما بايد گونه اي را كه مي خواهيد شكار كنيد تعيين كرده و تله اي مخصوص شكار آن گونه تهيه كنيد . در هنگام تهيه تله به موارد زير توجه داشته باشيد :

  • ردّ پاها
  • مسيرها
  • فضولات حيواني
  • علفهاي خورده شدة يا پايمال شده
  • محلهاي آشيانه سازي يا استراحت
  • محلهاي آب و غذا

تله هــاي خود را در جايي قــرار دهيد كه مطمئن هستيد حيوان از آنجا عبور مي كند . شما مي توانيد اين محل ها را با بررسي ردّ پاها تعيين كنيد . ردّپا تعيين مي كند كه از يك مسير چند گونه حيواني عبور مي كنند يا اينكه فقط يك گونه عبور مي كنند . شما ممكن است تله ي خوبي تهيه كنيد ، اما اگر به خوبي محكم نشده باشد نمي توانيد حيواني را شكار كنيد . حيوانات داراي مناطقي براي استراحت ، آب خوردن و غذا خوردن مي باشند كه ردّپاها شما را از محلي به محل ديگر هدايت مي كند . براي مؤثر بودن تله ها شما بايد آنها را اطراف چنين محلهايي قرار دهيد .

براي كسي كه در منطقه دشمن قرار دارد ، پنهان نگه داشتن تله ها از اهميت بيشتري برخوردار است . به همين نسبت مهم است كه علامتهايي را كه ممكن است به حيوان آگاهي دهد تا از تلـه دوري كند را پنهان نگه داشت . بنابراين اگر لازم است براي تهيه تله جايي را حفر كنيم ، تمامي خاكهاي تازه اي را كه در محل مي باشد را بايد از محل خارج كرد . بيشتر حيوانات از تله هاي چاله اي به طور غريزي دوري مي كنند . تمامي بخشهاي مختلف سازندة تلـه را در محلي دورتر تهيه كنيد و سپس آنها را به محلي كه مي خواهيد انتقال داده و نصب كنيد . چنين كاري سبب مي شود كه از تغيير دادن در شكل طبيعي منطقه اجتناب كرد و به همين ترتيب از آشكار شدن تله جلوگيري كرد . براي تهيه تله از قطع كردن گياهان تازه در محل كار گذاشتن تله اجتناب كنيد . از برش ايجاد شدة از گياهان تازه صمغي خارج مي شود كه بوي خاصي داشته وحيوان با استشمام آن بو به وجود تله پي مي برد .

شما بايد بوي خود را از اطراف تله بزداييد . هر چند پرندگان قوة بويايي ندارند ، اما تقريباً همه پستانــداران داراي قوة بويايــي قويتر از قوة بينايي مي باشند . حي كمترين بوي انسان در محل تله سبب مي شود كه آنها از تله دوري كنند . به طور عملــي زدودن بوي انســان از اطراف تله كار بسيار مشكلي مي باشد ، اما مي توان اين بو را پوشش داد . از مواد موجود در صفرا و مثانه ي شكارهاي قبلي براي پوشش دادن به بوي خود استفده كنيد . از ادرار خودتان براي انجام اين كار استفاده نكنيد . گِل و لجن محلي كه مقدار زيادي گياهان فاسد شده در آن قرار دارد نيز براي پوشش مناسب است . از اين گِل براي پوشاندن دست خود در هنگام انتقال دادن تله به محل آن و در هنگام كار گذاشتن تله استفاده كنيد . تقريباً در تمامي بخش هاي جهــان حيوانات بوي گياهــان در حال سوختن ( سوخته شده ) و دود را تشخيص مي دهند . بنابراين استفاده از دود در پوشش دادن به بوي شما بسيار مؤثر است . اگر هيچيك از تكنيكهاي بالا براي شما قابل استفاده نباشد و اگر زمان فرصت مي دهد تله را چند روز در معرض هواي باز قرار دهيد تا بوي آن از بين برود . در هنگامي كه تله را كار مي گذاريد ، تا جايي كه ممكن است سعي كنيد با محيط اطراف خود هم شكل باشيد تا از كشف شدن توسط دشمن و حيوانات در امان باشيد .

تله هايي كه در مسير حركت حيوانات كار گذاشته مي شوند بايد حركت آن را كاناليزه كند . براي ساختن يك كانال ، يك مانع قيفي شكل كه از كناره هاي مسير حركت حيوان به سمت تله كشيده شده است ، درست كنيد و تله را در بخش باريك شدة مسير حركت حيوان قرار دهيد . كاناليزه كردن مسير حركت نبايد طوري باشد كه حيوان متوجه تله گذاري شود . همينطور كه حيوان در مسير كاناليزه شده حركت مي كند نبايد بتواند به سمت راست يا چپ تله حركت كند يا بچرخد . در كاناليزه كردن لازم نيست كه از موانع غير ممكن استفاده كرد . شما فقط مي بايست موانع را طوري قرار دهيد كه حيوان در مسيري كه مي خواهيد حركت كند . براي بهتر نتيجه گرفتن كاناليزاسيون بايد عرض مسير حركتي حيوان را به قدري تنگ كرد كه فقط مقدار اندكي از عرض بدن حيوان بزرگتر باشد.

استفاده از طعمه

طعمه گذاري در تله شانس شما را براي شكار افزايش مي دهد . در هنگام ماهيگيري تقريباً از هر وسيله اي كه استفاده كنيد بايد طعمه نيز همراه آن باشد . موفقيت يك تله ي بدون طعمـه به كار گذاشته شدن آن در محل بسيار خوبي بستگي دارد . طعمه ي قرار گرفته در تله مي تواند حيوانات را به سمت خود بكشد . طعمه بايد چيزي باشد كه حيوان بشناسد . طعمه نبايد براي حيوان سهل الوصول باشد تا‌ آن بتواند به سرعت طعمه را ربوده و فرار كند . استفاده از طعمه اي مثل ذرت در وسط يك مزرعه ذرت هيچگونه كارايي ندارد . همچنين اگر در يك منطقه ذرت نرويد يك تله ي طعمه گذاري شدة با ذرت ممكن است حس كنجكاوي حيوانات را برانگيزد و آنها را به سمت دام بكشاند . يك طعمه ي خوب كه براي پستانداران كوچك بسيار مؤثر است روغن بادام زميني موجود در جيرة غذايي مي باشد . نمك نيز طعمه ي خوبي است . هنگامي كه از چنين طعمه هايي استفاده مي كنيد مقداري از آنها را در اطراف تله بريزيد تا حيوان با چشيــدن مقدار كمــي از آنها براي خوردن بيشتر آنها به سمت تله حركت كند . اين سبب مي شود كه حيوان قبل از اين كه به تله بيفتد مقداري از سطح هوشياري خود را از دست داده باشد .

اگر شما طعمه را براي شكار گونه ي خاصي فراهم كرده باشيد ، اما گونه ي ديگري طعمه را بربايد سعي كنيد تعيين كنيد آن حيوان چه بوده است ، سپس يك دام براي شكار آن حيوان فراهم آوريد و از همان طعمه استفاده كنيد .

نكته : وقتي كه شما با موفقيت حيواني را شكار كرديد نه تنها اعتماد به نفس بيشتري به دست مي آوريد بلكه خود را براي طعمه گذاري در تله هاي بيشتري تجهيز مي كنيد .

ساختن تله

تله ها شكار را له كرده ، خفه كرده ، آويزان كرده يا گير مي اندازد . يك تله ي ساده معمولاً از دو يا چند راه براي گرفتن حيوان استفاده مي كنند . مكانيسم هايي كه تله را براي گرفتن حيوان قوي مي كنند ، ممولاُ بسيار ساده هستند . كردن حيوان نيروي جاذبه زمين ، نيروي كشش ناشي از بستن تله به يك نهال ، قدرت كافي براي شكار را در تله ايجاد مي كند .

مهمترين قسمت تله ، ضامن آن است . وقتي كه شما يك تله را طراحي مي كنيد از خود سؤال كنيد كه آن چگونه بايد بر حيوان اثر بگذارد ؟ منبع انرژي آن چيست ؟ و بهترين ضامني كه مي توان براي آن طراحي كرد چه مي باشد ؟ پاسخ شما به اين سؤالات به شما كمك مي كند تا تله ي اختصاصي براي گرفتن گونه ي خاص داشته باشيد . تله ها براي گرفتن و نگه داشتن يا گرفتن و كشتن طراحي شده اند . تله هايي كه از طناب استفاده مي كنند يكي از دو عملكرد ذكر شده را دارند.

تله ساده

يك تله ساده ( تصوير ۵-۸ ) از يك طناب كه در مسير قرار گرفته و به يك تكيه گاه محكم بسته شده است ، تشكيل شده است . اگر طناب از نوعي باشد كه در بالاي سمت راست مسير قرار گيرد از تركه ها و علفها براي آماده نگه داشتن آن استفاده كنيد . فيبرهاي شبكه اي نيز براي باز نگه داشتن كمند درست شده با طناب بسيار مفيد هستند . مطمئن شويد كه كمند به اندازه كافــي بزرگ باشـــد تا سر حيــوان به راحتي از داخل آن عبور كند . همين كه حيوان مي خواهد به حركت خود ادامه دهد طناب بر دور گردن آن محكم مي شود . هر قدر حيوان بيشتر تقلا كند طناب محكمتر مي شود . اين نوع تله ها معمولاً حيوان را نمي كُشد . اگر از طناب استفاده مي كنيد بايد به اندازه كافي شُل باشد تا روي گردن حيوان ليز بخورد . بنابراين سيم ها بهترين انتخاب براي ساختن تله ساده   مي باشد .

تصوير 5-8 . تله ساده

تصوير ۵-۸ . تله ساده

تله قلابي

از يك قلاب براي گرفتن حيوان در اين نوع استفاده مي شود . ( تصوير ۶-۸ ) . چندين تكه چوب ( شاخه دار ) را كه محكم در زمين فرو رفته اند را در دو طرف مسير حركت حيوان قرار دهيد و با يك رابط تكه چوبها را به هم وصل كنيد . قلاب را به رابط گره بزنيد و آن را در ارتفاع متناسب با سر حيوان مورد نظر قرار دهيد . ( قلابي كه براي گرفتن سر حيوان طراحي شده است نبايد به اندازه اي پايين باشد كه به پاي حيوان گير كند . هميطور كه قلاب دور گردن حيوان محكم مي شود ، حيوان چوب رابط موجود در بين تكه چوبهاي شاخه دار را نيز مي كشد . اين سبب مي شود كه تمامي تكه چوبها به همراه چوب رابط به روي او ريخته و حيوان در زير آنها گير كند.

تصوير 6-8 . تله قلابي

تصوير ۶-۸ . تله قلابي

تله ارتجاعي بالا رونده

در اين نوع تله از يك نهال نوپا استفاده مي شود و طناب به آن گره زده شده و با يك ضامن محكم مي شود . اگر شما تمامي شاخه هاي اضافي نهال را بچينيد و فقط طناب را بايك شاخه نهال محكم كنيد تله سريعتر عمل مي كند و انرژي بيشتري خواهد داشت .

يك تله ي ارتجاعي بالاروندة ساده از دو تكيه گاه شاخه دار كه يكي بزرگ و ديگري كوچك است درست مي شود ( تصوير ۷-۸ ) . نهال را خم كنيد و مسير زير آن را علامتگذاري كنيد . تكيه گاه بلند را محكم در نقطه اي بر روي زميني محكم كنيد تا مطمئن شويد كه برش روي تكيه گاه كوچك موازي زمين باشد . پايه بلند تله را به تكه هاي طناب كه به بخش ارتجاعي محكم شده اند گره بزنيد . پايه كوتـاه را طوري قطع كنيد كه پايه كوتاه ساير چوبهاي شاخه دار را نيز بگيرد . كمند را روي مسير قرار دهيد . وقتي كه يك حيوان سر خود را داخل كمند كند ، اين سبب كشيده شدن چوب مي شود و بخش ارتجاعي تله را به حركت در مي آورد و بدين ترتيب حيوان آويزان مي شود.

تصوير 7-8 . تله ارتجاعي الارونده

تصوير ۷-۸ . تله ارتجاعي الارونده

تله سنجاب

يك تله سنجاب شامل يك تكه چوب بلند مي باشد كه در مقابل يك درخت قرار گرفته و بر اساس حركت هاي مختلف سنجــاب بر روي آن حلقــه هايي درست شـده است (تصوير ۸-۸ ) چندين حلقه ي سيمي بر روي و اطراف چوب درست كنيد تا وقتي كه سنجاب سعي مي كند از آن بالا و پايين برود در يك يا چند حلقه به دام بيفتد . حلقه ها را از فاصله ۵/۲ سانتيمتري پايين چوب به سمت بالا درست كنيد . فاصله حلقه ي ابتدايي از زمين و حلقه ي انتهايي از انتهاي چوب ۴۵ سانتيمتر بايد باشد . سنجابها طبيعتاً كنجكاو هستند . بعد از بررسي اوليه آنها شروع به بالا و پايين رفتن از چوب نموده و بدين ترتيب در حلقه ها گير مي افتند . حيوان در ضمن تقلّا كردن از روي چوب مي افتد و خفه مي شود . بقيه سنجابها به دنبال سنجاب به دام افتاده رفته و آنها نيز به دام مي افتند . براي شكار بيشتر شما مي توانيد از چوبهاي حلقه دار بيشتري استفاده نمائيد.

تصوير 8-8 . تله سنجابي

تصوير ۸-۸ . تله سنجابي

تله پرنده اوجيبوا

يك تله اوجيبوا تله اي است كه توسط بوميان آمريكا مورد استفاده واقع مي شده است ( تصوير ۹-۸ ) . براي مؤثر بودن اين تله آن را در يك منطقه باز دور از درختان بلند قرار دهيد . براي بهتر نتيجه گرفتن آن را در نزديكي مناطق غذايي پرندگان يا گودالهاي آبخوري پرندگان قرار دهيد . يك انتهاي ۱ / ۲ متري تا ۸/۱ متري را ببُريد و شاخ و برگهاي اضافي آن را بچينيد . از چوبهاي صمغ دار مثل كاج استفاده نكنيد . انتهاي چوب را تيز كنيد ، سپس يك سوراخ به قطر ۵-۵/۷ سانتيمتر پايين تر از قسمت بالاي چوب ايجاد كنيد . يك چوب ۱۰ تا ۱۵ سانتيمتري ببُريد و يك انتهاي آن را طوري شكل دهيد كه داخل سوراخ قرار گيرد . به اين كار قرار دادن روي چوب مي گويند . ( پرچ )پايه بلند تهيه شده را طوري روي زمين قرار دهيد كه انتهاي آن به سمت بالا باشد . يك وزنة كوچك ، حدوداً هم وزن گونه اي كه مي خواهيد شكار كنيد به يك سر طنــاب ببنديد ، انتهــاي آزاد طناب را از سوراخ بگذرانيد و يك حلقه كه پرچ را مي پوشاند درست كنيد . يك گره روي دستي ساده در طناب ايجاد كنيد و مقابل سوراخ قرار دهيد اجازه دهيد طنــاب به راحتي از سوراخ عبور كند تا زماني كه گره روي دستي مقابل پايه و قسمت بالاي پرچ برسد . كشيده شدن گرة روي دستي در مقابل  پايه و پرچ سبب ثابت شدن پرچ در محل خود ثابت بماند . حلقه را روي پرچ بگسترانيد و اطمينان حاصل كنيد كه كاملاً پرچ را پوشش داده است . بيشتر پرندگان ترجيح مي دهند كه بر روي چيزي بالاي زمين بنشينند و آنها روي پرچ مي نشينند ، پرچ مي افتد گرة روي دستي آزاد مي شود و اجازه مي دهد تا وزنه بيفتد . در اين هنگام حلقه دور پاهاي پرنده محكم مي شود ، و آن را مي گيرد . اگر وزنه خيلي سنگين باشد پاهاي پرنده بريده مي شود و پرنده فرصت مي يابد تا دوباره پرواز مي كند.

تصوير 9-8 . تله پرنده اوجيبوا

تصوير ۹-۸ . تله پرنده اوجيبوا

چوب حلقه دار

يك چوب حلقه دار براي گرفتن پرندگان در حال استراحت يا پستانداران كوچك مناسب مي باشد . ( تصوير۱۰-۸ ) شكار با اين وسيله نياز به صبر و حوصله زيادي دارد . اين چوب بيش از اينكه طناب باشد يك سلاح است . اين از يك چوب ( به انداه اي كه لازم است ) با يك حلقه اي از سيم يا طناب در يك انتهاي آن درست شده است . براي گرفتن حيوان شما حلقه را دور گردن يك پرندة در حال استراحت قرار مي دهيد و به شدت مي كشيد . شما همچنين مي توانيد حلقه را بالاي سوراخ لانه حيوانات قرار دهيد . وقتي كه حيوان از لانه خارج مي شود ، شما چوب را مي كشيد و به اين ترتيب حلقه دور گردن حيوان محكم مي شود . حتماً يك چماق با خود داشته باشيد تا حيوان را پس از گرفتن بكشيد.

تصوير 10-8 . چوب حلقه دار

تصوير ۱۰-۸ . چوب حلقه دار

تله فنري ركابي

از اين نوع تله براي شكار حيوانات كوچك استفاده مي شود . ( تصوير ۱۱-۸ ) يك حفرة كم عمق در مسير حركت حيوان حفر كنيد ، سپس يك چوب شاخه دار در داخل زمين در هر دو طرف حفره و در يك سمت جاده قرار دهيد . سپس دو چوب نسبتاً راست كه روي دو چوب قبلي پل مي زند انتخاب كنيد . اين دو چوب را طوري قرار دهيد كه سرهاي آنها با دو چوب شاخه دار قبلي درگير شود . چندين چوب روي حفره در جاده با قرار دادن يك سرشان روي چوبهاي افقي پايين تر و يك سر ديگرشان روي زمين در طرف مخالف حفره قرار دهيد . حفره را با تكه چوبهايي به انداز كافي بپوشانيد ، به طوري كه حداقل شكار با يكي از آنها برخورد كند و تله فعال شود . يك سر طناب را به يك وزنه كه از روي يك درخت آويزان شده است يا به يك نهال تازه گره بزنيد . آن نهال تازه را خم كنيد يا وزنه را بالا بياوريد تا جايي كه بتوانيد تعيين كنيد كجا شما يك ضامن ۵ سانتيمتري مي توانيد داشته باشيد . در سر ديگر طناب يك حلقه درست كنيد . حلقه را بالاي چوبهاي موجود در حفره بگسترانيد . ضامن تله را مقابل چوبهاي افقي قرار دهيدو طناب را پشت چوبها بگذاريد به طوري كه كشيده شدگي حاصل از خم شدن درخت يا آويزان شدن وزنه آن را نگه دارد . انتهاي چوبهاي افقي را طوري درست كنيد كه دقيقاً در مقابل ضامن قرار گيرد . حيواني كه براي برداشتن طعمه موجود بر روي چوب هاي روي حفره به سمت آن مي روند سبب مي شود كه انتهاي چوبهاي افقي به پايين حركت كنند ، ضامن آزاد شود و حلقه دور پاهاي حيوان پيچيده شود . به علت به هم خوردن وضع طبيعي جاده در طي ساختن اين نوع تله حيوان كاملاً هوشيار مي شود ، بنابراين شما بايد مسير حركت حيوان را كاناليزه كنيد.

تصوير 11-8 . تله فنري ركابي

تصوير ۱۱-۸ . تله فنري ركابي

تله سقوط آواري ( ۴ ) چهاري شكل

شكل ۴ در واقع همان ضامن تله مي باشد كه براي انداختن يك وزنه بر روي يك حيوان و له كردن آن استفاده مي شود ( تصوير ۱۲-۸ ) . انواع وزنه هايي كه استفاده مي شوند ممكن است مختلف باشند اما بايد به اندازه اي سنگين باشند كه حيوان را كشته و يا به سرعت ناتوان سازند . براي ساختن شكل ۴ از سه تكه چوب به هم گره خورده استفاده كنيد اينها شكل ۴ را هنگامي كه تحت فشار وزنه قرار دارند حفظ مي كنند . قبل از اقدام به ساختن اين تله ها ، ساختن ضامن ۴ شكل را تمرين كنيد . چوبهايي كه براي ساختن ضامن ۴ شكل شما به چوبهايي با استقامت خوب نياز داريد و بايد زاويه قرار گرفتن آنها نيز دقيق باشد.

تصوير 12-8 . سقوط آواري ( 4 ) چهاري شكل

تصوير ۱۲-۸ . سقوط آواري ( ۴ ) چهاري شكل

تله سقوط آواري وزنه اي

اين نوع تله شبيه تله نوع ۴ شكل است ، اما فقط ازيك تكه طناب و يك تركه درست شده است ( تصوير۱۳-۸ ) . اين نوع تله اين مزيت را دارد كه ساده تر بوده و راحت تر از تله چهاري شكل ساخته مي شود . يك سر طناب را به قسمت پايين تر كه عمودي گره بزنيد ، سر ديگر طناب را به يك تركه ديگر ۵ سانتيمتري ببنديد . اين تركه ۵ سانتيمتري تركه شكار مي باشد . طناب را بصورت نيمه در اطراف تركه عمودي در حالي كه تركه ي شكار با آن زاويه ي ۹۰ درجه ساخته است ببنديد . تركه طعمه به طوري كه يك انتهاي آن جلو وزنه و انتهاي ديگر آن مقابل تركه ي شكار قرار گرفته است قرار دهيد . وقتي كه حيــوان تركه طعمــه را بيندازد تركـه شكار نيز آزاد مي شود ، وزنه مي افتد و شكار زير آن لِه مي شود.

تصوير 13-8 . سقوط آواري وزنه اي

تصوير ۱۳-۸ . سقوط آواري وزنه اي

تله كماني

تله كماني يكي از انواع تله هاي سقوط آواري است . اين همين طور كه براي حيوانات خطرناك است براي انسان نيز خطرناك مي باشد ( تصوير ۱۴-۸ ) . براي ساختن اين تله ، يك كمان برداريد و آن را با يك تركه به زمين تكيه دهيد . همينطور كه كمان را تكيه مي دهيد ، نقطه هدف را تعيين كنيد . چوب ضامن را به چوب گيره محكم ببنديد . دو چوب صاف كه در زمين محكم شده اند ، چوب ضامن را در محلي كه چوب گيره با آن درگير مي شود ثابت مي كنند . چوب شكار را مابين چوب گيره و يك چوب محكم شده در روي زمين قرار دهيد . يك سيم ارتجاعي يا طناب به چوب شكار گره بزنيد و آن را دور چوب هاي ثابت شدة دور زمين بپيچيد ( مانند تصوير ۱۴-۸ ) وقتي كه شكار به سيم يا طناب گير كند كمان يك تير را به سمت او پرتاب مي كند . وجود يك شكاف كوچك در كمان به دقيقتر شدن شليك تير كمك مي كند.

هشــــــدار

اين يك تله كشنـده است . در هنگام نزديك شدن به آن بسيار احتياط كنيد و از عقب نزديك شويد.

تصوير 14-8 . نيزة استوانه اي

تصوير ۱۴-۸ . نيزة استوانه اي

نيزة استوانه اي

براي ساختن اين نوع تله نياز به يك پايه حدوداً ۵/۲ متري داريم ( تصوير ۱۵-۸ ) در انتهاي كوچكتر چندين تكه چوب كوچك را محكم ببنديد . انتهاي بزرگتر را محكم به يك درخت كه در مسير حركت حيوان مورد نظر قرار گرفته است گره بزنيد . يك طناب ديگر به يك درخت ديگر كه در عرض مسير قرار دارد گره بزنيد . يك چوب بزرگ و قوي و بادوام به انتهاي ديگر طناب ببنديد . از درخت اول يك سيم يا طناب از پايين به جاي مناسب ديگري گره بزنيد . يك حلقه دور چوب محكم تهيه شده با سيم ايجاد كنيد . انتهاي چوب ضخيم و محكم را داخل حلقه تهيه شده قرار دهيد و انتهاي ديگر آن را مقابل درخت دوم بگذاريد . انتهاي كوتاهتر نيزة استوانه اي را در عرض مسير و در محلي مابين طناب كوچك و چوب ضخيم و محكم قرار دهيد . وقتي كه حيوان به سيم يا طناب گير كند ، چوب شكار حلقه درست شده را مي كشد ، نيزة استوانه اي آزاد مي شود و در عرض مسير حركت كرده و حيوان را به جلو درخت ميخكوب مي كند .

هشــــــدار

اين يك تله كشنده است . با احتياط به آن نزديك شويد .

تصوير 15-8 . نيزة استوانه اي

تصوير ۱۵-۸ . نيزة استوانه اي

تله بطری

از يك تله بطري شكل براي به دام انداختن موشها استفاده مي شود ( تصوير ۱۶-۸ ) . يك حفره با عمق ۳۰-۴۵ سانتيمتري حفر كنيد كه قسمت پايين آن از بالا عريض تر باشد . دهانه ي حفره را تا جايي كه مي توانيد كوچك درست كنيد . مقداري شاخ و برگ و چوب بر روي دهانه حفره قرار دهيد و زيرآنها تعدادي سنگ كوچك بگذاريد تا آنها را ۵/۲ – ۵ سانتيمتر از روي زمين بالاتر قرار دهند . موشها براي فرار كردن از خطر سعي مي كنند زير اين پوشش پنهان شوند و وقتي به زير آن روند به داخل حفره مي افتند . آنها نمي توانند از زير حفره بيرون روند ، زيرا ديواره هاي حفره داراي شيب معكوس است . وقتي كه به اين تله ها سر مي زنيــد كاملاً دقت كنيــد ، زيرا مكــان مناسبـي براي پنهان شدن مارها نيز مي باشند.

تصوير 16-8 . تله بطري شكل

تصوير ۱۶-۸ . تله بطري شكل


زنده ماندن در شرایط سخت قسمت اول : اقدامات بقا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت دوم : روانشناسی بقا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت سوم : طرح ريزي براي شرايط سخت و كيتهاي مورد استفاده در شرايط سخت

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت چهارم : بنیان پزشکی زندگی در شرایط سخت

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت پنجم : سرپناه

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت ششم : تهیه آب آشامیدنی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هفتم : هنر و صنعت آتش

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش اول

 

برای دیدگاه ها کلیک کنید

جوابی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بالا