نظامی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هفدهم: روش مناسب عبور از آب

روش مناسب عبور از آب

در شرايط سخت شما ممكن است لازم باشد تا از عرض يك مانع آبي عبور كنيد. اين مانع ممكن است به صورت رود ، نهر ، بركه ، باتلاق ، شن روان يا مرداب باشد . حتي در صحرا سيلابهاي ناگهاني نهرهايي به وجود مي آورند كه به صورت يك مانع آبي در جلوي شما درمي آيند . مانع آبي هر چه كه باشد شما بايد بدانيد كه چگونه از آن سالم بگذريد.

رودها و نهرها

شما مي توانيد تقريباً هر گونه توصيف را در مورد رودخانه ها و نهرها به كار بريد . آنها ممكن است كم عمق يا عميق ، با جريان كند يا تند ، باريك يا عريض باشد . قبل از اين كه بخواهيد از يك رودخانه يا نهر بگذريد طرح مناسبي براي اين كار براي خود تهيه نماييد .

اولين قدم اين است كه به نقطه مرتفعي برويد كه از آنجا بتوانيد ديد خوبي نسبت به رودخانه يا نهر پيدا كنيد . از اين محل شما مي توانيد دنبال جايي بگرديد كه از آنجا از رودخانه عبور مي كنيد . اگر محل مرتفعي وجود نداشت از يك محل بالا برويد ، مكانهاي مناسب جهت عبور كردن از عرض رودخانه عبارتند از:

● يك پهنه ي گسترده كه چندين كانال تقسيم شده است . دو يا سه كانال باريك معمولاً براي عبور كردن راحت تر از يك رودخانه عريض هستند .

● يك ساحل كم عمق يا جزيره نمايي كه در دهانه ي رودخانه است ، در صورت امكان نقطه اي را در بالاي رودخانه انتخاب كنيد تادر صورت از دست دادن كنترل در طي عبور جريان آب شما را به محل دلخواه ببرد .

● يك مسير در عرض رودخانه كه به پايين ختم مي شود . بدين ترتيب شما عرض رودخانه را با يك زاويه ۴۵ درجه مي گذرانيد .

● مكانهاي زير داراي تهديدات بالقوه اي براي شما هستند در صورت امكان از آنها اجتناب كنيد .

● موانع موجود در طرف مقابل رودخانه كه ممكن است مانع حركت شما شوند . سعي كنيد تا نقطه اي را انتخاب كنيد كه حركت كردن از آنجا ايمن تر و راحت تر باشد .

● تخته سنگهاي موجود در عرض رودخانه ها . اينها اغلب علامت وجود سراشيبي يا دره هاي گود و باريك هستند .

● يك آبشار عميق يا تند يا يك كانال عميق . هرگز سعي نكنيد تا دقيقاً از بالا يا حتي نزديك به چنين نقاط خطرناكي عبور كنيد .

● مكان هاي سنگي و صخره اي . شما ممكن است بر اثر ليز خوردن يا افتادن از روي صخره ها دچار جراحات سختي شويد . معمولاً صخره هاي زير آب بسيار ليز هستند و حفظ تعادل در اين حالت سخت مي باشد . البته يك سنگ كه جريان آب را مي شكند ممكن است به شما كمك كند .

● مصب رودخانه . يك مصب معمولاً عريض بوده و جريان تندي داشته و تحت تأثير جزر و مد قرار مي گيرد . اين جزر و مدها مي تواند سبب شود كه دهانه رودخانه چندين كيلومتر به اطراف نفوذ كند . براي عبور از عرض رودخانه بهترين محل بالاي رودخانه است .

● گردابهاي كوچك . يك گرداب مي تواند شما را با قدرت به سمت پايين رودخانه بكشد و اين مانع از حركت شما شده و شما را به زير سطح آب مي كشد .

سراشيبي هاي رودخانه

در صورت لزوم مي توانيد از عرض رودخانه هاي عميق و تند يا سراشيبيهاي با جريان شديد آب را با ايمني كافي عبور كنيد . براي شنا در عرض يك رودخانه عميق و تند در جهت جريان آب شنا كنيد و هرگز سعي نكنيد بر خلاف آن حركت كنيد . سعي كنيد بدن خود را در آب افقي نگه داريد . اين خطر زير آب كشيده شدن شما را كاهش مي دهد .

در سراشيبي هاي تند و كم عمق به پشت بخوابيد ، پاهاي خود را به سمت پايين رودخانه بگيريد و با دستهاي خود از كنار رانها به شنا بپردازيد . اين عمل ميزان شناور بودن شما را افزايش مي دهد و به شما كمك مي كند تا از موانع دوري كنيد . پاهاي خود را بالا نگه داريد تا از خراشيده شدن يا برخورد آنها با صخره ها جلوگيري كنيد .

در سراشيبي هاي عميق به روي شكم دراز بكشيد . سرتان به سمت پايين رودخانه باشد و هر موقع كه مي توانيد به سمت ساحل متمايل شويد . مراقب موانع باشيد و در برخورد با گردابها و جريانهاي همگرا بسيار دقت كنيد . زيرا آنها داراي گردابهاي خطرناكي هستند . جريانهاي همگرا در مكانهايي كه منبع آبي ديگري به رودخانه مي پيوندد يا رودخانه در اطراف موانع بزرگي مانند جزيره كوچك مي چرخد بوجود مي آيد .

■ براي عبور از نهرهاي غير قابل اطمينان و تند از مراحل زير پيروي كنيد :

● لباس هاي خود را كم كنيد تا آب به آنها نچسبد . كفش خود را به پا داشته باشيد تا پاها را در مقابل صخره ها حفاظت كند . اين همچنين سبب مي شود كه بتوان محكم در آب حركت كنيد .

● لباسها و ساير وسايل خود را روي كوله پشتي يا اگر وسيله اي نداريد در داخل يك بقچه بپيچيد . اين سبب مي شود كه اگر لازم شد ، تجهيزات را رها كنيد . همه وسايلتان با هم باشد . يافتن يك بسته بزرگ راحت تر از پيدا كردن چند وسيله كوچك است .

● بسته حاوي وسايلتان را بر روي شانه ها حمل كنيد و مطمئن شويد كه در صورت لزوم مي توانيد سريعاً آن را باز كنيد . قادر نبودن به رها كردن سريع بسته مي تواند سبب شود كه حتي قويترين شناگران نيز زير آب بروند .

● يك چوبدستي به قطر ۵/۷ سانتي مترو طول ۴/۲-۱/۲ به شما كمك مي كند تا راحت تر از عرض رودخانه عبور كنيد . چوبدستي را محكم بگيريد و آن را با قدرت در جهت بالاي رودخانه به زمين بكوبيد تا جريان آبي كه از بالاي رودخانه مي آيد را بشكنيد . با هر قدم پاهاي خود را محكم روي زمين قرار دهيد چوبدستي را به سمت جلو و مقدار كمي به سمت پايين رودخانه نسبت به موضع قبلي خود جلو ببريد ، اما هنوز طوري قرار گيريد كه چوبدستي در جهت بالاي رودخانه باشد . با قرم بعدي پاي خود را زير چوبدستي قرار دهيد . چوبدستي را مايل بگيريد تا نيروي جريان آب سبب شود كه شما چوبدستي را مقابل شانه اي خود نگه داريد ( تصوير ۱-۱۷ ) .

● از رودخانه طوري عبور كنيد كه به سمت پايين و با زاويه ۴۵ درجه حركت كرده باشيد .

چوبدستي در جهت بالاي رودخانه جريان آب

جريان آب

تصوير 1-17 . عبور يك نفر از عرض رودخانه با جريان تند

تصوير ۱-۱۷ . عبور يك نفر از عرض رودخانه با جريان تند

  

با استفاده از اين روش مي توانيد به سلامت از جريان آبي كه معمولاً براي يك فرد كه در مقابل آن ايستاده است بسيار تند احساس مي شود به سلامت عبور كنيد . نگران وزن كوله پشتي خود نباشيد . وزن آن نه تنها


 

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت اول : اقدامات بقا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت دوم : روانشناسی بقا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت سوم : طرح ريزي براي شرايط سخت و كيتهاي مورد استفاده در شرايط سخت

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت چهارم : بنیان پزشکی زندگی در شرایط سخت

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت پنجم : سرپناه

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت ششم : تهیه آب آشامیدنی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هفتم : هنر و صنعت آتش

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش اول

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش دوم

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش سوم

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش چهارم

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش پنجم

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت نهم – استفاده غذایی از گیاهان

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت دهم – گیاهان سمی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت یازدهم : حیوانات خطرناک

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت سیزدهم: زنده ماندن در صحرا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت چهاردهم : زنده ماندن در مناطق استوایی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت پانزدهم – زنده ماندن در هوای سرد

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت شانزدهم: زنده ماندن در دریا

بالا