نظامی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت بیستم: حرکت در منطقه دشمن

حركت در منطقه دشمن

فلسفه « نجات پيدا كردن به هر قيمتي » كه در جنگهاي قديمي كاربرد داشت به نظر مي رسد كه براي درگيري هاي آينده امكان پذير نباشد . دشمنان بالقوه ما در زمينه پدافند هوايي و تكنيك هاي مسيريابي راديويي ( RDF  ) پيشرفت هاي زيادي داشته اند . ما بايد فرض كنيم نيروهاي ارتش آمريكا كه پشت خطوط دشمن زمينگير شده اند در آينده نبايد اين انتظار را داشته باشند تا بوسيله نيروهاي خودي سريعاً نجات پيدا كنند . نيروها ممكن است مجبور شوند تا براي مدت زيادي و در فاصله مكاني طولاني حركت كنند تا به محلي كم خطرتر برسند تا نيروهــاي نجات بتواننــد آنها را نجات دهند . اين نيروها احتمالاً نوع نجاتي كه انتظار دارند نمي دانند . هر شرايطي و منابع موجود نوع عمليات نجات ممكن را تعيين مي كند . به دليل اينكه هيچ كس تا زماني كه عمليات شروع شود اين موضوع را نمي داند ، نيروهايي كه نياز به نجات يافتن دارند بايد با تمامي انواع عملياتهاي نجات ممكن ، مشكلات مربوط به آنها و مسئوليتهايشان در طي عمليات نجات آشنا باشند . آماده شدن و آموزش مي تواند شانس موفقيت را تقويت كند .

فازهاي طراحي

آماده سازي يك نياز براي تمامي مأموريتهاست . در هنگام طراحي ، شما بايد به اين موضــوع توجه داشته باشيد كه چگونه از اسير شدن خود جلوگيري كنيد و به واحد خود برگرديد . طرح هاي اضطراري بايد مطابق با اقدامات جاري عملياتي SoPs باشند . روش علمي كه شما يا واحد شما اتخاذ مي كند نيز بايد مورد توجه قرار گيرد .

طرح عمل در شرايط اضطراري CPA

بخش هاي اطلاعاتي مي توانند به آماده سازي پرسنل براي فعاليتهاي اضطراري با كمك پشتيباني هاي اطلاعاتي خود در منطقه مورد مطالعه شان SERE ( زنده ماندن ، اجتناب كردن ، مقاومت و فرار ) راهنمايي هاي اضطراري ، برآورد خطر ، گزارشات جاري اطلاعاتي و تماس هاي مستمر و اقدامات تأييدي كمك كنند .

آماده سازي قبل عمليات شامل تكميل سازي يك طرح اضطراري CPA مي باشد . مطالعه و تحقيق جهت توسعه طرح عمل اضطراري شما را نسبت به شرايط جاري در منطقه مأموريتتان آگاه مي سازد . طرح عمل در شرايط اضطراري را در برنامه آموزش خود قرار دهيد . طراحي از همان آموزش روزانه شما شروع مي شود .

طرح عمل در شرايط اضطراري تمامي نقشه شما براي بازگشت به منطقه خودي را تشكيل مي دهد . اين از ۵ بند تشكيل شده است كه در چهاچوب دستورعمليات قرار گرفته است . شما مي توانيد بيشتر بند اول ، شرايط را با خود در مأموريت داشته باشيد . ضميمه  H  چهارچوب طرح عمل در شرايط اضطراري را دارا مي باشد . اين همچنين بيان مي كند كه چه بخشي از طرح عمل در شرايط اضطراري را شما مي توانيد با خود داشته باشيد .

يك طرح عمل در شرايط اضطراري مناسب چيز با ارزشي است كه به نيروهايي كه پشت خطوط دشمن زمينگير شده اند كمك مي كند تا از دستگير شدن جلوگيري نمايند . جهت تكميل كردن بند اول ، منطقه محول شده به واحد را بشناسيد يا بر روي مناطق مأموريت احتمالي  در سرتاسر جهان توجه ويژه كنيد . بسياري منابع باز و بسته وجود دارند كه حاوي اطلاعات مورد نياز شما در اين زمينه  هستند . منابع باز ممكن است شامل روزنامه ها ، مجلات ، كتابچه هاي مربوط به كشور يا منطقه ، مطالعات منطقه اي ، تلويزيون ، راديو ، افرد آشنا با منطقه و كتابخانه ها باشند . منابع بسته ممكن است شامل مطالعات خاص منطقه اي ، بررسي هاي انجام شده از منطقه ، راهنماييهاي اضطراري در مورد SERE ، دستورالعمل هاي منطقه اي طبقه بندي شده مختلف و گزارشات اطلاعاتي هستند .

طرح عمل در شرايط اضطراري خود را در سه فاز آماده كنيد . در طي آموزش معمولي خود ، بند اول ، شرايط ، را آماده كنيد . بندهاي ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ را در طي طراحي قبل از مأموريت تكميل كنيد . بعد از استقرار در منطقه ، مستمراً CPA خود را بر اساس تغييرات انجام شده در مأموريت و روزانه شدن اطلاعات به روز سازيد . CPA يك راهنما است . شما ممكن است بخشهاي خاصي را بر اساس مأموريت خود اضافه يا كم كنيد . CPA ممكن است تنها وسيله نيروهاي نجات باشد تا بتوانند به كمك آن محل شما را تعيين كنند و حركات شما را بعد از شروع حركت پيش بيني كنند . اين براي زنده ماندن شما و بازگشت به منطقه نيروهاي خودي وسيله اي ضروري است .

اقدامات جاري عملياتي SOP

SOP هاي واحد وسيله با ارزشي براي واحد شما است كه به طراحي شما كمك ميكند . در هنگام مواجه با شرايط خطرناكي كه نيازمند واكنش فوري است فرصتي براي انتخاب كردن و بحث كردن باقي نمي ماند ، اين زمان موقع عمل است . بسياري از تكنيكها كه در طي حركت واحدهاي كوچك مورد استفاده قرار مي گيرند را مي توان جهت جواب دادن به نيازمنديهاي مربوط به حركت و بازگشت به منطقه خودي به كار گرفت . موضوعات SOP كه بايد شامل شوند ، اما نبايد به آنها محدود شد عبارتند از :

 • اندازه تيم حركت كننده ( ۳-۵ نفر در هر تيم )
 • ارتباطات در تيم ( تكنيكي يا غير تكنيكي )
 • تجهيزات ضروري
 • عمليات در مناطق خطرناك
 • تكنيكهاي علامت دهي
 • تمرين واكنش هاي فوري
 • اقدامات مربوط به مرتبط شدن
 • وسايل نجات با هلي كوپتر و اقدامات مربوطه
 • اقدامات امنيتي در طي حركت و در مكانهاي پوشيده
 • نقاط تجمع

تمرين و آماده سازي براي تقويت اين مهارتهاي SOP بسيار مفيد بوده و همچنين امكاني جهت بالا رفتن توانايي و تقويت نيروها فراهم ميآورد .

تذكر دادن جهت حركت و اجتناب از دستگير شدن

يك واحد جدا افتاده مي تواند روش هاي مختلفي را به كار بگيرد تا از دستگير شدن گروه يا افراد جلوگيري نمايد . اين روش ها روشهايي نيستند كه فرمانده بتواند به جاي مأموريت اصلي خود انتخاب كند . او نمي تواند به دلخواه مأموريت محوله خويش را رها كند بلكه او بايد اين روشهاي عمل خود را بعد از تكميل مأموريت خود و زماني كه واحد خود نمي تواند مأموريت محوله را تكميل كند ( به دليل كاهش يافتن توان رزمي ) با آنها منطبق كند . اگر انجام جنين عمل هايي امكان پذير نباشد فرمانده ممكن است تصميم بگيرد تا واحد را بگمارد تا سعي كند جهت ممانعت از دستگير شدن و بازگشت به منطقه خودي حركت كند . در هر شرايطي تا زماني كه با فرماندهــان مافوق تماس داريد تصميم گيري را در چنين زمينه هايي به آنها بسپاريد .

اگر فرمانده واحد ارتباط خود با فرماندهان بالاتر را از دست داد ، او خود بايد تصميم بگيرد كه بماند يا حركت كند . او تصميم خود را بر پايه فاكتورهاي زيادي از جمله مأموريت ، جيره بندي غذايي و مهمات موجود ، مجروحين ، شانس نجات يافتن توسط نيروهاي خودي و شرايط تاكتيكي مي گيرد . فرماندهان واحد جدا افتاده با سؤالات ديگر مواجه مي شوند . چه عملي بيشترين آسيب را به دشمن وارد مي كند ؟ چه عملي به تكميل شدن مأموريت كلي ابلاغ شده از طرف فرماندهان بالاتر كمك مي كند .

تيم هاي در حال حركت وقتي كه توسط فرماندهان بالاتر مطلع مي شوند يا زماني كه هيچ تماسي با فرماندهان بالاتر ندارند و زماني كه ارشدترين فرد تصميم مي گيرد كه شرايط نيازمنــد اين است كه واحد فرار كند يا به انهدام مواضع بپردازد ، بخش اجرايي طرح را انجام مي دهد . مسئـول تيــم در حال حركــت پيام مربوطه را با علائم از پيش تعيين شده دريافت مي كند . وقتي كه پيام مي رسد كه سعي كنيد تا دستگير نشويد آن بايد سريعاً اين پيام را به همه پرسنل ابلاغ كند . و در صورت امكان فرمانده ارشدتر را مطلع سازد . اگر نتواند با فرمانده بالاتر ارتباط برقرار كند ، مسئول بايد بفهمد كه مقاومت سازماندهي شده به اتمام رسيده است و كنترل درستي بر روي پرسنل وجود ندارد . حالا فرماندهي و كنترل در داخل خود تيم است و بعد از رسيدن به منطقه خودي به فرماندهي بالاتر داده مي شود.

اجـرا

به محض رسيدن پيام « سعي كنيد تا دستگير نشويد » ، همه اعضاي تيم سعي خواهند كرد تا به نقطه حركت اوليه برسند . اين نقطه جايي است كه اعضاي تيم جمع شده و حركت خود را از انجا شروع كرده اند . به طور آزمايشي در طي فاز طراحي با يك نقشه نقطه اوليه حركت را انتخاب كنيد . بد از رسيدن به منطقه ، تيم مي تواند اين محل را بررسي كند يا يك محل بهتر انتخاب كند . همه اعضاي تيم بايد اين محل را بشناسند . نقطه اوليه شروع حركت بايد به راحتي قابل تعيين شدن باشد و در حداقل زمان بتوان به آنجا رسيد .

■ به محض اين كه تيم به نقطه حركت اوليه اجتماع كرد ، بايد :

 • كمكهاي اوليه را دريافت كند .
 • تجهيزات خود راتهيه كند ( تصميم بگيرد چه چيزي را به حال خود رها كند ، خراب كند يا همراه خود نگه دارد .
 • از استتار استفاده كند .
 • مطمئن شود كه همه مكانهاي مخفي را مي داند .
 • مطمئن شود كه همه مسيرهاي اصلي و فرعي و مسيرهاي منتهي به محل هاي مخفي و نقطه اجتماع را مي داند .
 • همواره جانب احتياط را حفظ كند .
 • تيم را به بخشهاي كوچكتري تقسيم كند . هر بخش بايد ۲-۳ عضو داشته باشد ؛ البته بسته به تجهيزات تيم و تجزيه آن اعضاي تيم ميتوانند بيشتر هم باشند .

بخش متحرك كه در حال بازگشت به منطقه خودي است ، بسيار در خطر است زيرا شما در حين حركت بسيار آسيب پذيرتر هستيد . اين بسيار بهتر است كه در شب حركت كنيد ، زيرا حركت شما پوشيده مي ماند . البته حركت در طي عوارض طبيعي خطرناك يا مناطق با پوشش گياهي از اين موضوع مستثني مي باشند ( مثلاً جنگل يا كوهستان ) . در هنگام حركت از مناطق زير اجتناب كنيد ، حتي اگر دور زدن اينها مستلزم تلف كردن زمان و انرژي زياد باشد :

 • موانع و سنگرها
 • جاده ها و كوره راهها
 • مناطق مسكوني
 • ابراهها و پل ها
 • خطوط طبيعي توده هاي باد آورده
 • ساختمانها و ساختارهاي دست ساز
 • همه پرسنل نظامي و غير نظامي

حركت در منطقه دشمن پروسه اي خيلي آرام و سنجيده است . هر قدر آرام تر و با دقت تر حركــت كنيد بهتر است . بهترين ايمني استفاده درست از حواس است . از چشم و گوش خود استفاده كنيد تا مردم را قبل از اينكه شما را ببينند مشاهده كنيد . به طور مستمر صبر كنيد و به اطراف گوش دهيد . در روز قبل از شروع حركت بخشي از مسير خود را زير نظر بگيريد . فاصله اي كه شما قبل از پنهان شدن حركت مي كنيد ، به شرايط دشمن ، سلامت شما ، عوارض طبيعي ، امكان پنهان شدن و مخفي شدن ومقداري از پوشيدگي كه باقي مانده است بستگي دارد .

به محض حركت در منطقه اي كه شما مي خواهيد پنهان شويد ، يك منطقه پنهان شدن براي خود انتخاب كنيد . براي انتخاب يك محل پنهان فرمول زير را در نظر داشته باشيد ، BLISS :

B ـ هم شكل بودن بات محيط اطراف

L ـ كم بودن نيمرخ و سايه محل

I ـ نامنظم بودن شكل

S ـ كوچك بودن اندازه

S ـ دور افتاده بودن .

از ساختمانها يا پناهگاههاي موجود اجتناب كنيد . معمولاً بهترين انتخاب شما رفتن به جايي است كه گياهــان بيشتري بتوانيد آنجا پيدا كنيد . فقط در هواي سرد يا محيط صحرا مي توانيد هر نوع سرپناه در داخل منطقه پوشيده تهيه كنيد. اگر يك سرپناه درست كرديد از فرمول BLISS پيروي كنيد .

فعاليتها در محل پنهان شدن

بعد از تعيين محل پوشيده ، مستقيماً به طرف آن حركت كنيد . جهت حركت به سمت يك محل در خارج محل پنهان از تكنيكهاي فريبنده استفاده كنيد . قبل از حركت به سمت محل مخفي شدن چند لحظه صبر كنيد و به اطراف گوش دهيد . مواظب باشيد تا گياهان را قطع نكرده و خراب نكنيد . وقتي كه در مخفيگاه خود هستيد ، فعاليتهاي خود را محدود كنيد تا امنيت حفظ شود . استراحت كنيد ، استتار كنيد و حركات بعدي خود را طراحي كنيد .

ايمني خود را با گوش دادن به اطراف ومشاهده كردن حفظ نماييد . به محض ديدن دشمن ، نگهبان بايد به همه افراد اطلاع دهد . حتي اگر نقشه تيم اين باشد كه مخفي باقي بمانند و با ديدن دشمن حركتي نكنند . اين كار بدين علت انجام مي شود كه همه نسبت به خطر موجود مراقب باشند و آماده واكنش بمانند .

اگر هر يك از اعضاء تيم از تيم خارج شد ، به آن طرح اضطراري ۵ مرحله اي را بدهيد . اين خيلي مهم است كه در حيني كه سعي مي كنيد تا دستگير نشويد ، سالم و هوشيار بمانيد . از هر فرصتي براي استراحت كردن بهره بگيريد ، اما امينت خود را به خاطر استراحت كردن به خطر نيندازيد . به صورت چرخشي نگهباني دهيد تا همه اعضاء تيم بتوانند استراحت كنند .

هر زخمي را هر قدر كه كم اهميت باشد درمان كنيد . از دست دادن سلامت به معني از دست دادن توان جهت جلوگيري از دستگير شدن است .

استتار هم در هنگام حركت و هم در هنگام توقف در مخفيگاه مهم است . همواره كنترل كنيد كه استتار شما درست و كامل باشد . مطمئن شويد كه اعضاء تيم خود را كاملاً منطبق با مخفيگاه كرده اند . از مواد طبيعي يا مصنوعي استفاده كنيد . اگر شما مقداري مواد استتار كننده اضافي به محل اضافه كرديد ، گياهان منطقه را قطع نكنيد .

در حالي كه در مخفيگاه هستيد فعاليت بعدي خود را طراحي كنيد . پروسه طراحي كردن را سريعاً بعد از رفتن به مخفيگاه شروع كنيد . در انتخاب راهها از مسيرهاي مستقيم استفاده نكنيد . يك يا چندتغيير اساسي را در مسير مورد استفاده قرار دهيد . راههايي را انتخاب كنيد كه بهترين پوشش و اختفاء را فراهم مي آورند ، كمترين مانع را دارند و كمترين احتمال مواجه شدن با انسان در آنها وجود دارد . بايد محل هايي نزديك مسير حركت باشد كه تيم بتواند از آنجا آب به دست آورد . براي كمك به ناوبري تيم از زواياي سمت ، فاصله ها ، نقاط كنترلي يا علائم هدايت كننده ودهليزها استفاده كنيد . نقاط اجتماع و وعده گاههايي در طي مسير تعيين نماييد .

ساير ملاحظات طراحي ممكن است در قالب آنچه كه به عنوان اقدامات جاري عملياتي       SOP ) ) خوانده مي شود آمده باشد . مثال شامل تمرين واكنش سريع ، سريع عمل كردن به هنگام ديدن دشمن و علامات با دست و بازو است .

وقتي كه طراحــي كامل شد مطمئن شويد كه همه ، تمامي نقشه هاي تهيه شده را مي دانند و به خاطر سپرده اند . اعضاء تيم بايد فاصله و زاويه حركت را در تمامي مسير تا منطقه پوشيده شده بعدي بدانند .آنها بايد نقشــه را مطالعه كننــد و عوارض مختلف را بشناسند كه مي خواهند از آن عبور كنند تا بدين ترتيب بدون استفاده از نقشه شروع به حركت كنند .

يك مخفيگاه را براي بيش از ۲۴ ساعت اشغال نكنيد . در بيشتر شرايط ، در روز مخفي شويد و در شب حركت كنيد . فعاليتهاي خود را در مخفيگاه فعاليتهايي محدود كنيد كه در بالا مورد بحث واقع شدند . در مخفيگاه تمامي حركات را به كمتر از ۴۵ سانتيمتر محدود كنيد . آتش درست نكنيد يا غذا آماده ننماييد . دود يا باقيمانده غذا سبب لو رفتن موقعيت شما مي گردد . قبل از ترك مخفيگاه براي جلوگيري از ردگيري شدن توسط دشمـن آنجا را تميز كنيد .

مناطق مخفي شدن

بعد از حركت كردن و پنهان شدن براي چندين روز ،‌ معمولاً ۳-۴ روز ، شما يا تيم در حال حركت لازم مي بيند تا به يك منطقه مخفي برود . اين محلي است كه شما مي توانيد استراحت كنيد ،‌ تجديد قوا نماييد و غذا آماده كنيد . اين محل را در نزديكي آب انتخاب كنيد . بدين ترتيب شما محلي داريد كه آب در اختيارتان است  ، مي توانيد ماهيگيري كنيد و به تله گذاري و شكار بپردازيد . به دليل اينكه آبراهها يك خط ارتباطي هستند ، محل مخفي شدن خود را به خوبي دور از اين آبها قرار دهيد .

مناطق مخفي شدن بايد پوشش واختفاء خوبي براي حركات شما در داخل و اطراف فراهم آورند . همواره وقتي كه داخل محل مخفي شدن هستيد به انجام نگهباني بپردازيد . فعالتها در منطقه مخفي شدن مانند فعاليتها در مخفيگاههاي قبلي است ، مگر اين كه در منطقه مخفي شدن شما مي توانيد براي تهيه غذا به اطراف حركت كنيد . فعاليتها در منطقه مخفي شدن عبارتند از :

 • انتخاب و اشغال مخفيگاه بعدي ( به خاطر داشته باشيد شما هنوز در وضعيت خطرناكي به سر مي بريد ؛ اينجا منطقه خودي نيست ) .
 • شناسايي منطقه براي يافتن منابع و راههاي حركتي مخفي به مخفيگاههاي موقتي .
 • جمع آوري غذا ( ميوه هاي مغردار ، توت ها ، سبزيجات ) . وقتي كه دنبال غذا مي گرديد ، امنيت را حفظ كنيد و از ردپا گذاشتن و يا ساير علامتها اجتناب كنيد . در هنگام تله گذاري ، آنها را كاملاً مخفي كنيد و در جايي بگذاريد كه مردم نتوانند به راحت آن را پيدا كنند . به خاطر داشته باشيد ، مردم بومي گاهي اوقات در نزديكي منابع آب خيلي رفت وآمد مي كنند .
 • جمع آوري آب از منابعي داخل منطقه پنهان شدن . مراقب باشيد كه در هنگام جمع آوري آب در اطراف كناره هاي منبع آب ردي از خود به جا نگذاريد . حركت كردن بر روي صخره هاي سخت يا كُنده هاي موجود در كنار آب سبب مي شود تا اثر كمتري از شما دراطراف آب باقي بماند .
 • وسايل ماهيگيري را به طور مخفي قرار دهيد و زير سطح آب بگذاريد تا ديده نشوند .
 • يك محل تهيه آتش دور از محل مخفي شدن درست كنيد . از اين محل براي تهيه غذا يا جوشاندن آب استفاده كنيد بعد از هر استفاده محل تهيه آتش را پاك كرده ومخفي كنيد . مراقب باشيد تا دود و جرقه آتش محل مخفي شدن شما را لو ندهد .

در مدت استقرار در منطقه مخفي شدن ، نگهباني دادن هنوز هم از اهميت ويژه اي برخوردار است . براي اعضاء تيم وظايف ويژه اي تعيين كنيد . براي كم كردن حركت در اطراف محل ، شما ممكن است لازم باشد يك تيم دو نفره را براي انجام بيش از يك وظيفه بگماريد . مثلاً تيمي كه مأمور آب آوردن است مي تواند وسايل ماهيگيري را نيز همان تيم در رودخانه كار بگذارد . منطقه مخفي شدن را بيش از ۷۲ ساعت اشغال نكنيد .

بازگشت به منطقه خودي

ارتباط برقرار كردن با خطوط خودي يا گشتي هاي خودي مهمترين بخش حركت و بازگشت به منطقه خودي را تشكيل مي دهد . همه صبر و استقامت شما ، طراحي ها و سختي كشيدن هاي شما ممكن است بي ارزش گردند اگر شما در هنگام برقرار كردن ارتباط با نيروهاي خودي جانب احتياط را رعايت نكنيد . گشتي هاي خودي پرسنلي را كه پشت خطوط دشمن فعاليت مي كنند ، مي كُشند زيرا آنها نتوانسته اند بطور مؤثري ارتباط برقرار كنند . بسياري از جراحات و مجروحيت ها را مي توان جلوگيري كرد ، اگر تمرين هوشياري كرده باشيد و از چندين دستورالعمل ساده پيروي كنيد.

ميل معمولي اين است كه وقتي كه نيروهاي خودي را مي بينيم ، سريعاً متوجه آنها مي شويم . شما بايد بر اين غريزه غلبه كنيد و بفهميد كه ارتباط برقرار كردن موضوع بسيار حساسي است .

عبور از مرز

اگر شما مسير خود به يك كشور دوست يا بيطرف را پيدا كرديد ، اقدامات زير را براي عبور از مرز و ارتباط برقرار كردن با نيروهاي خودي موجود در طرف ديگر به كار ببنديد :

 • يك مخفيگاه در نزديكي مرز پيدا كنيد و نيمي را بفرستيد تا به شناسايي مناطقي بپردازند كه مي توان از آنجا از مرز عبور كرد .
 • محل هايي از كه تصميم گرفته ايد از آنجا عبور كنيد ، حداقل براي ۲۴ ساعت تحت نظر بگيريد اين به شرايط دشمن بستگي دارد .
 • يك طرح كلي از محل رسم كنيد .در طي تهيه آن به عوارض طبيعي ، موانع ، نگهباني و چرخش هاي هر وسيله حسگر يا سيم تله موجود توجه كنيد . بعد از تكميل شدن ، تيم شروع به حركت به مخفيگاه مي كند ، بقيه تيم را توجيه مي كند و طرح عبور از مرز در شب را تهيه مي كند .
 • بعد از عبور از مرز ، يك مخفيگاه دور از مرز تهيه كنيد و سعي كنيد تا موضوع نيروهاي خودي را تعيين كنيد . وجود و حضور خود را مخفي نگه داريد .
 • بسته به اندازه تيم در حال حركت ، دو نفر را براي بازرسي بفرستيد تا با محل نيروهاي دشمــن ارتباط برقرار كنند . تا زمانـي كه پرسنل مطمئن شوند كه واقعاً نيروهايي كه مي خواهند با آنها برقرار كنند خودي هستند .
 • در طي روز با نيروهاي خودي ارتباط برقرار كنيد . پرسنلي كه براي تماس برقرار كردن انتخاب مي شوند بايد غير مسلح ، بدون تجهيزات باشند و امكان شناسايي آنها بعنوان نيروهاي خودي راحت باشد . فردي كه مي خواهد با نيروهاي خودي ارتباط برقرار كند بايد فردي باشد كه كمترين شباهت را به دشمن داشته باشد .
 • در طي تماس واقعي ، فقط يك نفر مأمور مي شود كه ارتباط برقرار كند . بقيه افراد به فراهم آوردن ايمني و زير نظر گرفتن منطقه تماس از يك فاصله ايمن مي پردازند . ديدبان بايد به اندازه كافي دور باشد تا بتواند ساير اعضاء تيم را در صورتي كه مشكلي به وجود آمد آگاه سازد .
 • صبر كنيد تا گروهي كه او با آنها تماس برقرار كرده است به سمت او نگاه كند ،‌ بدين ترتيب يك تماس غافلگير كننده ايجاد نمي شود . او ازمحل اختفاء خود بلند مي شود ، دستان را روي سر مي گذارد و اعلام مي كند آمريكايي است . بعد از اين از هر دستوري كه آنها دادند پيروي مي كند . او از پاسخ دادن به سؤالات تاكتيكي بايد اجتناب كند و نبايد بگويد كه ساير اعضاء تيم نيز در محل قرار دارند .
 • از بيان اينكه ساير پرسنل تيم نيز درمحل هستند تا زماني اجتناب كند كه مطمئن شود با نيروهاي خودي تماس گرفته است .
 • مشكلات در زبان يا شناسايي درست ممكن است ايجاد شود . تيم درحال حركت بايد درجاي امن ، با صبوري صبر كند و يك نقشه اضطراري براي خود داشته باشد .

نكته : اگر شما در حال حركت به طرف كشور بيطرفي هستيد ، شما در آنجا دستگير مي شويد و به عنوان فرد بازداشت شده نگهداري مي شويد .

ارتباط برقرار كردن با FEBA / FLOT

 

اگر بين نيروهاي خودي و دشمن گير كرده ايد و آتش سنگيني بين آنها رد و بدل مي شود ، شما ممكن است اين راه را انتخاب كنيد كه پنهان شويد و اجازه دهيد تا خطوط دشمن از شما عبور كند . اگر نيروهاي خودي از شما گذشتند ، شما ممكن است در روز سعي كنيد تا از عقب با آنها تماس بگيريد . اگر نيروهاي دشمن از شما عبور كردند در اين حالت شما در عقب نيروهاي دشمن قرار مي گيريد و بايد سعي كنيد تا به لبه جلويي منطقه نبرد ( لجمن ) ( FEBA ) يا خط مقدم نيروهاي خودي ( FLOT ) . در طي آرام شدن درگيري حركت كنيد يا به محل ديگري در امتداد جبهه حركت كنيد .

تماس واقعي با نيروهاي خودي را بايد همان طورانجام داد كه در هنگام عبور از مرز انجام مي دهيد . فقط تفاوت در اين است كه شما بايد در تماس هاي اوليه بسيار محتاط باشيد . پرسنل خط  مقدم عادت دارند كه اول شليك كنند و بعد سؤال كنند . مخصوصاً در مناطقي كه درگيري سنگين است . شما بايد قبل از سعي كردن به تماس گرفتن ، در نزديكي يا پشت پوشش و حفاظ باشيد .

تماس گرفتن با گشتي هاي خودي

اگر خطوط خودي يك محل پيراموني حاشيه اي يا يك كمپ دور افتاده باشند ، مثلاً از هر مسيري كه شما بخواهيد برويد در منطقه دشمن قرار گيريد ، شما نبايد گزينه حركت كردن در پشت خطوط و سعي كردن به ارتباط برقرار نمودن با نيروهاي خودي اجتناب كنيد . اين كار ممكن است بسيار خطرناك باشد . يك راه اين است كه در يك محل پنهان از نظر مخفي شويد و صبر كنيد تا گشتي هاي خودي را انتخاب نماييد و با آنها ارتباط برقرار كنيد . شما همچنين مي توانيد موضعي خارج از محيط پيراموني را اشغال كنيد و هنگام عبور كردن نيروهاي خودي توجه آنها را به خود جلب كنيد . ايده ال اين است كه وقتي مي خواهيد ارتباط برقرار كنيد يك چيز سفيد را نشان دهيد . اگر هيچ چيزي نداريد از لباس خود استفاده كنيد . پيشنهاد مي شود كه زماني سعي كنيد توجه گشتي ها را جلب كنيد كه خود در جايي پنهان شده ايد . وقتي كه شما در حال جلب توجه دادن و صدا كردن گشتي ها هستيد از دستورالعمل داده شده در زير پيروي كنيد :

همواره مراقب رسيدن گشت هاي خودي باشيد ، زيرا اينها امكان بازگشت شما به منطقه خودي را فراهم مي آورند . يك موضع پوشيده انتخاب كنيد كه در ضمن اينكه به شما اجازه مي دهد حداكثر ديد را نسبت به منطقه داشته باشيد به خوبي شما را مخفي سازد . سعي كنيد تا تمامي عوارض طبيعي كه با ان مواجه مي شويد را به خاطر داشته باشيد تا بتوانيد در شب هنگام به مواضع خودي نفوذ كنيد . البته بايد به خاطر داشته باشيد سعي كردن به نفوذ در مواضع در هنگام تاريكي كاري خطرناك است .

به دليل مأموريت رزمي گشتي ها و اينكه آنها در محلي مي روند كه قصد عمليات كردن دارند ، ارتباط برقرار كردن با آنها مي تواند كاري خطرناك باشد. اگر تصميم گرفتيد كه با آنها ارتباط برقرار نكنيد ، مي توانيد مسير حركتي آنها تا مواضع خودي را تحت نظر بگيريد و از آنجا شما هم به منطقه خودي برگرديد . اين كار سبب مي شود كه شما روي زمين نرفته و در تله هاي انفجاري اسير نشويد .

وقتي كه گشتي ها را ديديد در محل خود بمانيد و در صورت امكان اجازه دهيد كه گشتي  به سمت شما بيايد . وقتي كه به ۲۵-۵۰ متري شما رسيدند ، به آنها علامت بدهيد و آنها رابا يك واژه اي كه كاملاً بيانگر اين باشد كه شما آمريكايي هستيد صدا كنيد . اگر هيچ چيزي همراه نداريد ، يك تكه لباس براي جلب توجه كردن كافي است . اگر فاصله بيش از ۵۰ متر است ، گشتي ممكن است از تماس گرفتن اجتناب كند و موضع شما را دور بزند . اگر فاصله كمتر از ۲۵ متر باشد ، اعضاء گروه گشتي ممكن است ناخودآگاه به سمت شما شليك كنند .

اين ضروري است كه در زمان ارتباط برقرار كردن ،‌ نور كافي باشد تا گشتي بتواند شما را به عنوان يك آمريكايي خوب شناسايي كند .

از هر تكنيك ارتباط برقرار كردن كه  استفاده مي كنيد ، بسيار محتاطانه عمل كنيد . از ديد گشتي هاي خودي يا پرسنل خودي كه يك منطقه حاشيه اي را اشغال كرده اند ، شما يك دشمن هستيد تا زماني كه شما را به خوبي شناسايي نكنند .


زنده ماندن در شرایط سخت قسمت اول : اقدامات بقا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت دوم : روانشناسی بقا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت سوم : طرح ريزي براي شرايط سخت و كيتهاي مورد استفاده در شرايط سخت

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت چهارم : بنیان پزشکی زندگی در شرایط سخت

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت پنجم : سرپناه

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت ششم : تهیه آب آشامیدنی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هفتم : هنر و صنعت آتش

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش اول

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش دوم

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش سوم

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش چهارم

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش پنجم

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت نهم – استفاده غذایی از گیاهان

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت دهم – گیاهان سمی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت یازدهم : حیوانات خطرناک

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت سیزدهم: زنده ماندن در صحرا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت چهاردهم : زنده ماندن در مناطق استوایی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت پانزدهم – زنده ماندن در هوای سرد

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت شانزدهم: زنده ماندن در دریا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هفدهم: روش مناسب عبور از آب

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هجدهم:جهت يابي مقتضي با شرايط

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت نوزدهم: تکنیک های علامت دادن

برای دیدگاه ها کلیک کنید

جوابی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بالا