نظامی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت بیست و دوم: ارتباط با مردم

mariane_pearl

ارتباط با مردم

يكي از بهرتين و مهمترين توصيه ها در هنگام ارتباط با افراد بومي اين است كه آداب و رسوم آنها را قبول كرده ، به آن احترام گذاشته و خود را با آنها وفق دهيد . بنابراين وقتي كه در روم هستيد مانند يك رومي باشيد . اين يك توصيه فوق العاده است ، اما چندين نكته قابل توجه وجود دارد كه بايد در ضمن به كار بستن اين توصيه به آنها توجه داشت :

ارتباط با مردم بومي

شما بايد براي ارتباط برقرار كردن با مردم بومي به نكات مهمي توجه كنيد . آيا آنها آداب و رسوم قديمي دارند ؟ آيا آنها كشاورز ، ماهيگير و مردمي صميمي هستند يا اينكه دشمن هستند ؟ به عنوان فردي كه در شرايط سخت قرار گرفته است بايد بدانيد كه آداب و رسوم ميان مردم مي تواند از منطقه اي به منطقه ديگر و از مردمي با مردم ديگر بسيار متفاوت باشد . اين بدين معني است كه شما ممكن است لازم شود تا با مردمي كه داراي فرهنگ و آداب و رسوم قديمي و سختي هستند روبرو شويد يا اينكه با مردمي با فرهنگي متفاوت تر كه مدرن شده است برخورد كنيد . يك فرهنگ بوسيله استانداردهاي اخلاقي كه اعضاي آن ، آن استانداردها را مناسب و قابل قبول مي دانند ، تعريف گردد . اما ممكن است آن استانداردها به نظر شما درست باشد يا نباشد . اين مردم هر چه باشند شما مي توانيد پيش بيني كنيد كه آنها قوانيني دارند ، داراي ارزشهاي اجتماعي و اقتصادي هستند و باورهاي سياسي و مذهبي دارند كه ممكن است به شدت با شما متفاوت باشد . قبل از ورود به مناطق عملياتي خود اين ابعاد متفاوت را مطالعه كنيد . اين پيش مطالعه و آماده شدن به شما كمك مي كند كه بتوانيد در زماني كه  بايد با افراد بومي ارتباط برقرار كنيد ، اين ارتباط درست باشد .

مردم ممكن است دوست يا دشمن شما باشند ، يا اينكه شما را در نظر نگيرند و حضور يا عدم حضور شما را در نظر نگيرند . رفتار آنها ممكن است ناشناخته باشد . اگر مردم با شما دوست هستند ، سعي كنيد دوستي آنها را با رعايت آداب و احترام به مذهب ، سياست ، فرهنگ اجتماعي ، عادات و تمامي ساير ابعاد فرهنگ آنها حفظ كنيم. يك اطلاعات پايه اي نسبت به رفتارهاي روزانه آنها درانجام دادن اين كار براي شما ضروري است . اگر بعد از مشاهدة دقيق فهميديد كه مردم ناشناخته قبلي افرادي دوست هستند ، مي توانيد در زماني كه به كمك آنها نياز مبرم داشتيد با آنها ارتباط برقرار كنيد .

معمولاً در ضمن ارتباط برقرار كردن حساب شده و با احترام با مردم بومي دوست يا بي تقاوت شما كمتر دچار ترس شده و چيز بيشتري به دست آوريد . اگر شما با فرهنگ و آداب و رسوم بومي مردم آشنا شديد ادب و احترام خود را به اين آداب و رسوم به نمايش بگذاريد و از همه مهمتر اين كه به نمايش گذاشتن احترام شما به آداب و رسوم سبب مي شود كه بتوان از مشكلات احتمالي رهايي يافته و كمك مورد نياز خود را از اين مردم به دست آوريد . براي ارتباط برقرار كردن صبر كنيد تا فقط يك نفر به شما نزديك شود و در صورت امكان اجازه دهيد كه آن فرد تماس اولي را با شما برقرار كند . بيشتر مردم مايلند به فردي كه در شرايط سختي گرفتار شده و نياز به كمك دارد كمك كنند . با اين حال سياست هاي منطقه اي آموزشها يا تبليغات ممكن است سبب تغيير در اين رفتار طبيعي آنها گردد . بر عكس ، در كشورهاي غير دوست ، بسياري از مردم در مناطق دور افتاده ممكن است احساس كينه و خصومت نسبت به دولتمردان خود داشته باشنـد و نسبت به فردي كه در شرايط سخت قرار گرفته است ، دوستانه تر عمل كنند .

رمز موفقيت ارتباط با مردم بومي ، داشتن رفتاري صميمانه ، مؤدبانه و صبورانه با آنها مي باشد . نشان دادن ترس ، نشان دادن سلاح و انجام حركات سريع يا تهديدآميز ممكن است سبب شود كه يك فرد بومي بترسد . چنين اعمالي مي تواند سبب انجام پاسخي خصمانه از طرف مردم بومي شود . وقتي كه سعي مي كنيد تا ارتباط برقرار كنيد ، هر قدر كه مي توانيد لبخند بزنيد . بسياري از مردم بومي خجالتي بوده و غير قابل دسترس مي باشند يا اينكه آنها ممكن است به حضور شما توجهي نكنند . سعي كنيد آرام آرام به آنها نزديك شويد و در برقراري ارتباط عجله اي نداشته باشيد.

اخلاق و رفتار فرد باقيمانده

از نمك ، تنباكو ، سكه هاي نقره و مواردي مشابه اينها در هنگام ارتباط برقرار كردن با مردم عادي به طور معقولانه استفاده كنيد .پول كاغذي در سرتاسر جهان شناخته شده است . خارج از حد متعارف پول خرج نكنيد ، اين ممكن است سبب شود كه شما در آينده در مقابل درخواست پول بيشتري از طرف مردم بومي معذّب گرديد و حتي اين كار ممكن است سبب شود براي شما نيز خطرناك باشد . همواره با مردم با احترام برخورد كنيد . هرگز آنها را مسخره نكنيد يا به آنها نخنديد .

استفاده از زبان اشاره مي تواند بسيار مؤثر باشد . بسياري از مردم به چنين زباني آشنا هستند و با زبان اشاره مي توانند ارتباط برقرار كنند . سعي كنيد مقداري از كلمات و اصطلاحات زبان محلي منطقه اي كه شما در آن عمليات خواهيد كرد را ياد بگيريد . صحبت كردن به زبان محلــي يكي از بهتريــن راه ها براي نشـان دادن اين است كه شما به فرهنگ آن مردم احترام مي گذاريد . به دليل اينكه زبان انگليسي در سرتاسر جهان مورد استفاده واقع مي شود ، بعضي از مردم بومي ممكن است تعداد اندكي از كلمات انگليسي را بفهمند .

بعضي از مكانها ممكن است قدغن باشند . آنها از مناطق مذهبي يا ترسناك گرفته تا مناطـق بيماري زا يا خطرناك گسترش يافته اند . در بعضي مناطق حيوانات خاصي را نبايد كشت . قوانين آنها را بدانيد و از آنها پيروي كنيد . به اطراف نگاه كنيد وهر چه مي توانيد ياد بگيريد . چنين كارهايي كمك خواهد كرد تا ارتباطات خود را قويتر كرده و دانش و مهارتهاي جديدي به دست آوريد كه ممكن است در آينده بسيار مهم باشد . به هشدارها توجه كنيد و از مردم دوست نسبت به مكان ومحل دشمن اطلاع كسب كنيد .همواره اين را به خاطر داشته باشيد كه مردم معمولاً بر اين موضوع پافشاري مي كنند كه ساير افراد دشمن هستند و اين فقط بدان دليل است كه آنها تفاوت بين فرهنگها را نمي دانند و از يكديگر فاصله زيادي دارند . مردمي كه آنها مي توانند معمولاً بدانها اعتماد كرد همسايگانشان هستند و اين مانند همان رفتاري است كه ما در محله هاي خود و با همسايگان خود داريم .

معمولاً مردم بومي مثل خودمان از بيماريهاي مسري رنج مي برند . يك پناهگاه جداگانه در صورت امكان تهيه كنيد و بدون آن كه در مردم بومي بدگماني ايجاد كنيد ، از برخورد فيزيكي با آنها بپرهيزيد . اگر مي توانيد بدون استفاده از كمك ديگران آب و غذاي خود را تهيه كنيد . معمولاً مردم بومي آداب و رسوم فردي يا مذهبي براي توجيه كردن اين گونه جداسازي قبول مي كنند .

معامله پاياپاي يا تجارت در بسياري از اجتماعات قديمي مرسوم است . سكه هاي سخت معمولاً خوب هستند و اين به دليل ارزش آنها يا جواهر بودنشان يا زيور بودن آنهاست . در مناطق دور افتاده ، كبريت ، تنباكو ، نمك ، تيغ صورت تراشي ، ظروف خالي يا لباس ممكن است ارزشي بيش از پول داشته باشند .

در هنگام لمس كردن افراد بسيار دقت كنيد . بسياري از افراد لمس كردن را فحش مي دانند و اين كار ممكن است خطرناك باشد . از تماس جنسي بپرهيزيد .

ميهمان نوازي در بين بعضي مردم يك فرهنگ قوي است كه در ضمن آن آنها حتي از غذاي خود كم مي كنند تا از ميهمان پذيرايي كنند . هر چيزي كه آنها تعارف كردند بگيريد و بطور مساوي با همه تقسيم كنيد . همان طور بخوريد كه بقيه مي خورند و چيزي كه مهم است اين است كه همه آن را بخوريد .

اگر قولي داديد به آن عمل كنيد . به اموال عمومي و رسومات محلي و روش ها آن ، حتي اگر به نظر شما غير عادي هم بود احترام بگذرايد . مقداري پول براي غذا ، تداركات و چيزهايـي مشابه كه در اختيارتان مي گذارند پرداخت كنيد تا وقتي كه دعوت نشده ايد واردخانه اي نشويد.

تغييرات در طرفداري هاي سياسي

در جهان امروز كه سرعت سياستهاي بين المللي بسيار سريع است ، رفتار سياسي و عهد و پيمان هاي بين ملتها موضوعي است كه به سرعت تغيير مي كند . مردم بسياري از كشورها ، مخصوصاً كشورهايي كه از نظر سياسي دشمن هستند را نبايد فقط به خاطر اينكه دشمني خود را آشكار نمي كنند دوست قلمداد كرد . مگر در موقعي كه دوست بودن اين مردم ثابت گرديد از ارتباط برقرار كردن با آنها بپرهيزيد .


زنده ماندن در شرایط سخت قسمت اول : اقدامات بقا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت دوم : روانشناسی بقا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت سوم : طرح ريزي براي شرايط سخت و كيتهاي مورد استفاده در شرايط سخت

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت چهارم : بنیان پزشکی زندگی در شرایط سخت

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت پنجم : سرپناه

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت ششم : تهیه آب آشامیدنی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هفتم : هنر و صنعت آتش

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش اول

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش دوم

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش سوم

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش چهارم

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش پنجم

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت نهم – استفاده غذایی از گیاهان

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت دهم – گیاهان سمی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت یازدهم : حیوانات خطرناک

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت سیزدهم: زنده ماندن در صحرا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت چهاردهم : زنده ماندن در مناطق استوایی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت پانزدهم – زنده ماندن در هوای سرد

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت شانزدهم: زنده ماندن در دریا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هفدهم: روش مناسب عبور از آب

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هجدهم:جهت يابي مقتضي با شرايط

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت نوزدهم: تکنیک های علامت دادن

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت بیست و یکم: استتار

برای دیدگاه ها کلیک کنید

جوابی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بالا