عکاسی

آنچه باید در مورد عدسی ها بدانید

عدسی ابزاری نوری است که با استفاده از شکست نور، مسیر آن را منحرف می کند. این انحراف ممکن است سبب تمرکز نور شود که در آن صورت به آن، «عدسی هم گرا » گویند و یا سبب گسترش نور شود که به آن، «عدسی واگرا » می گویند. در این مطلب با معرفی عدسی ها و استفاده ان در عکاسی آشنا میشوید. با گیگ نیوز همراه باشید.

1-2-1
عدسی معمولا از جنس شیشه یا پلاستیک هستند. کاربرد فراوان عدس یها در عینک ها، تلسکوپ ها، میکروسکو پها، ذره بین و عدسی دوربین است.
مشخصه دیگر یک عدسی «فاصله کانونی » آن است. فاصله کانونی عدسی را با توجه به نوع عدسی و تعریف کانون در آن عدسی، می توان به دو شکل تعریف کرد:
۱در عدسی هم گرا کانون به نقطه ی تلاقی پرتوهای موازی پس از عبور از عدسی گفته می شود.
۲ در عدس یهای واگرا این کانون محل تلاقی امتداد پرتوهای واگراشده ی پرتوی موازی، پس از عبور از عدسی است.

«به فاصله مرکز عدسی تا کانون آن فاصله کانونی می گویند و آن را معمولا با f نشان می دهند. »
برای عدسی های هم گرا این عدد مثبت و برای عدسی های واگرا این عدد منفی است. برای مقایسه عدس یها معمولا بجای فاصله کانونی از «توان عدسی » استفاده می کنند. توان عدسی عبارت است از «یک به روی فاصله کانونی بر حسب متر » توان عدسی های هم گرا مثبت و توان عدس یهای واگرا منفی است. هرچه توان عدسی بزرگ تر باشد، فاصله کانونی آن کوچک تر بوده و در نتیجه انحنای آن بیش تر می شود.

انواع عدسی ها از نظر ساختار انحنایی آ نها فاصله کانونی:
عدسی دوربین (لنز)

1-2-2
عدسی دوربین از قرار گرفن تعداد زیادی عدسی ساده در کنار هم ساخته شده است. فاصله کانونی عدسی دوربین در اصل برآیند فاصله کانونی عدس یهای داخل آن است. کار اصلی عدسی دوربین ایجاد تصویری واضح بر روی فیلم یا سنسور داخل دوربین است. کیفیت تصویر ایجاد شده توسط یک عدسی در وهله اول به جنس عدس یهای ساده داخل آن و سپس به ساختار چینش آنها بستگی دارد. هرچه ماده ای که عدسی از آن ساخته شده شفاف تر باشد و نور را با ات اف و اغتشاش کم تری عبور بدهد، تصویر حاصل بهر خواهد بود. این کیفیت به طور مستقیم بر روی کیفیت تصویر ضبط شده تاثیر می گذارد. به طور خلاصه اگر از بهترین دستگاه تصویربرداری استفاده کنیم ولی عدسی مورد استفاده، عدسیِ بدی باشد، تصویر حاصل دچار مشکلاتی مانند ماتی، تداخل رنگ، اعوجاج و … م یشود. البته ع اوه بر کیفیت، تمیز بودن عدسی نیز مهم است.
از این به بعد برای اختصار از «عدسی » بجای «عدسی دوربین » استفاده می کنیم.

عدسیها را براساس فاصله کانونی آنها به چهار دسته تقسیم میکنند:
عدسی چشم ماهی

1-2-3
عدسی فی شآی عدسی ای است که فاصله کانونی آن بین ۶ تا ۱۶میلیمتر است. به این عدسی، عدسی فوق باز نیز می گویند. این عدسی زاویه دید بسیاری به ما می دهید ولی اجزای تصویر دچار خمیدگی و اعوجاج م یشوند. این عدسی ها را بر اساس زاویه دیدی که به ما می دهند نیز دسته بندی می کنند.

1-2-4
عدسی باز

1-2-5
عدسی باز به عدسی ای گفته م یشود که فاصله کانونی بین ۱۶ تا ۳۵ میلیمتر دارد. این عدسی نیز مانند عدسی چشم ماهی، زاویه دید زیادی به ما می دهد اما اجسام یا دچار اعوجاج نشده و یا دچار اعوجاج بسیار کمتری می شوند.

1-2-6

عدسی معمولی

1-2-7

عدسی معمولی عدسی ای است که فاصله کانونی بین ۳۵ تا ۵۵ میلیمتر دارد. این عدسی زاویه دیدی نزدیک به چشم انسان دارد به همین دلیل به آن عدسی معمولی می گویند.
عدسی دورنما
عدسی های دورنما فاصله کانونی بیشر از ۵۵ میلیمر دارند. این عدس یها م یتوانند تصاویری با زاویه دید کم و در مقابل با بزر گنمایی بالا ارائه دهند. معمولا فاصله کانونی این عدسی ها بیش تر از ۱۰۰۰ میلیمنر نمی شود.

1-2-8

تقسیم بندی که در بالا برای عدس یها انجام شد، مربوط به سنسورهایی است که ابعاد آنها به اندازه فیلم ۳۵ میلیمری است. به عبارت دیگر اگر دوربینی که استفاده می کنید یک دوربین با فیلم ۳۵ میلیمری و یا یک دوربین با سنسوری به ابعاد فیلم ۳۵ میلیمتری ۳۶×۲۴mm باشد، تقسیم بندی عدسی ها در بالا برای آن صدق می کند. اما اگر دوربین شا دارای سنسوری با ابعاد متفاوت باشد، دیگر نمی توانید از این تقسیم بندی استفاده کنید. به طور مثال دیگر عدس یهای ۱۶ تا ۳۵ برای دوربین شا در دسته بندی عدسی های باز قرار نمی گیرند. این امر به دلیل تاثیر اندازه سنسور در ابعاد تصویر و متقابا در زاویه عدسی است. فرض کنید عدسی ای با فاصله کانونی f داشته باشیم، هرچه ابعاد سنسور ما بزرگ تر باشد تصویری که این عدسی به ما می دهد بازتر و یا به عبارت دیگر زاویه ی دید آن بیش تر خواهد بود. پس عدسی ای که در قالب ۳۵ میلیمتری به عنوان عدسی معمولی است در قال بهای کوچک تر به عنوان دورنما عمل کرده و عدسی ای
که باز است می تواند تصویر یک عدسی معمولی را در قالب کوچک به ما بدهد.
عدسی درشت نما

1-2-9
نوع دیگری از عدس ها، عدسی های درشت نما هستند که قابلیت فوکوس کردن در فاصله بسیار نزدیک را دارند و امکان تصویربرداری یا عکاسی از اجسام کوچک را به ما می دهند. این قابلیت در عدس یهای دیگر وجود ندارد. در مورد فوکوس در در سهای آینده به طور مفصل بحث خواهیم کرد. یک دانه برف که با عدسی درشت نما گرفته شده است. تصویر درشت نمای یک زنبور نحوه قرار گیری دوربین نسبت به سوژه با استفاده از لنز دش تنما سنسور یک دوربین دیجیتال م یتواند ابعاد گوناگونی داشته باشد ولی معمولا از دو اندازه زیر در دوربین های حرفه ای استفاده می شود:
۱ سنسور Full Frame یا همان ۳۵ میلیمتری
۲ سنسور با ابعاد نزدیک به فیلم ۱۶ میلیمتری
در نتیجه در هنگام بسن یک قاب )با فرض این که نسبت طول و عرض آن یعنی ۴:۳ یا ۱۶:۹ بودن آن را انتخاب کرده اید( عاوه بر فاصله کانونی عدسی، ابعاد سنسور دوربین را نیز باید در نظر گرفت.

1-2-10
برای رسیدن به یک نمای مناسب، می توان دو عامل را تغییر داد:
۱ فاصله با سوژه
۲ فاصله کانونی عدسی

1-2-11
تغییر هر کدام از این عوامل نتیجه ی متفاوتی به ما می دهد. این نتایج متفاوت، متاثر است از تغییراتِ:
۱ پرسپکتیو
۲ جمع آوری نور
۳ عمق میدان
که رفتاری متفاوت نسبت به تغییر فاصله کانونی یا فاصله با سوژه از خود نشان می دهند.در مطالب آینده به بررسی این عوامل و تاثیرات آنها می پردازیم.
به طور کلی م یتوان در مورد عدس یها گفت که:«هرچه فاصله کانونی آنها بیش تر باشد، زاویه ی دیدی آ نها کم تر بوده و اجسام بزرگ تر دیده می شوند. در مقابل هرچه فاصله کانونی عدسی کم تر باشد، منظره ی وسیع تری را به ما نشان می دهد و دید ما را گسرده تر می کند. »

برای دیدگاه ها کلیک کنید

جوابی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بالا