با استفاده از چارچوب ریاضیاتی مشابهی تحت عنوان روچستر کلاک، محققان می توانند از صفحه نمایش های مسطح برای گسترش رنج زوایایی که می تواند از دید مخفی بماند، استفاده کنند.با گیگ نیوز همراه باشید. روش آنها که چگونگی پنهان کردن اشکال دلخواه را مشخص می کند و از نقاط دید متعدد کار می کند