بزرگترین روبات جهان در مرکز تحقیقات فنی ساراگوسایاسپانیا ساخته شد. مهندسان از فنآوری لیزر در ساخت این روبات استفاده کرده اند. به گفته آنها این روبات از دقت بی نظیری برخوردار است. این روبات ۲۰ متر طول، ۶ متر عرض و ۵ متر ارتفاع دارد و به کمک رایانه هدایت می شود. یک سیستم مجهز