محققان روش های سنجش شیمیایی جدید مبتکرانه ای را تحت عنوان استفاده از نور برای ایجاد صدا ابداع می کنند. گیگ نیوز ، محققان روش جدیدی از فیبر نوری امیدوار کننده ای را بر اساس روش های سنجش شیمیایی ایجاد کرده اند که از نور درون فیبر برای خارج کردن امواج صوتی از آن استفاده