همانطور که میدانید در بسیاری از مواقع وقتی میخواهید در بعضی از وبسایتها اشتراک موقتی داشته باشید تا از محتوای آن استفاده کنید، نیاز به ثبت نام و در نتیجه نیاز به داشتن ایمیل معتبر دارید. اما ممکن است نخواهید از ایمیل اصلیتان برای انجام چنین اموری استفاده کنید و گذشته از این بعد از