این موضوع نسبتا عجیب را اینگونه مطرح می کنیم که در آینده مثلا لپ تاپ شما بدلیل اینکه در شرایط و محیط نامناسبی نگداری شده است از شما به دادگاه شکایت خواهد کرد و یا اینکه تبلت یا گوشی هوشمند شما بدلیل اینکه چند بار با بی توجهی به گوشه ای پرت کرده اید یا