موتور  « ار. د-191» پرتاب  موشک « سایوز — 2.1а» از پایگاه فضایی واستوچنی را تأمین کرد. موتور  « ار.د. 191» در  کارخانه  مکانیک وارونژ ساخته شده است. در ادامه با گیگ نیوز همراه باشید زمان کار آن فقط  250 ثانیه  اما  وظیفه سنگین و فوق العاده  مهمی به آن محول شده است — رساندن  بار به