نامگذاری کودکان یک امر خطیر و بسیار مهم است. والدین مسئول نامگذاری کودکان شان هستند و باید این مسئولیت را به بهترین نحو انجام دهند. استفاده از نام های عجیب غریب می تواند تبعات بدی برای فرزند شما در مدرسه و در آینده او داشته باشد. ممکن است او در مدرسه مورد تمسخر همسالان خود