شرکت کره ای ال جی چهار محصول جدید را که قسمتی از خانواده X هستند و X Slim، X Classic، X Suit و X Skin نام دارند را ثبت کرده است.ال جی هفته گذشته،این ۴ محصول جدید را در کره جنوبی ثبت کرده است.این ثبت نام توسط ال جی نمایانگر این است که احتمالا به