آیا درختان نیز پس از یک روز پرکار که طی آن به فتوسنتز پرداخته‌اند، شب هنگام به خواب می‌روند؟ البته این موضوع بستگی به تعریفی دارد که از خواب داریم. محققان پس از انجام مطالعاتی به این موضوع اشاره کرده‌‌اند که شاخه‌های درختان نیز شب هنگام در حالت استراحت قرار می‌گیرند که می‌توان آن را