محققین ژاپنی با انجام آزمایش بر روی گربه ها به توانایی آنها در علم فیزیک برای شکار کردن پی بردند. محققین دانشگاه «کیوتو» ژاپن، با انجام آزمایش بر روی گربه ها متوجه شدند که این دسته از حیوانات می توانند اصول علت و معلول و قواعد علم فیزیک را به خوبی متوجه شوند. در واقع