به  کمک این آموزش میتوانید هر نوع فایل متنی یا فایل‌های آفیس که از طریق برنامه تلگرام ارسال یا دریافت کرده اید را به فرمت PDFتبدیل کنید و یک نسخه از آن را در کتابخانه iBook ذخیره کنید. ۱- فایل PDF یا هرنوع فایل متنی را دربرنامه تلگرام باز کنید   ۲- روی دکمه اشتراک گذاری تپ کنید