خانم سیما فردوسی روانشناس خانواده با اشاره به استفاده از شبکه های مجازی و تاثیرش بر مسائل روحی و روانی افراد گفت: استفاده از شبکه های مجازی باتوجه به رواج آن، به شکل افراطی که امروز در جامعه وجود دارد، دارای تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت است. در ادامه با گیگ نیوز همراه باشید