گروهی از پژوهشگران اروپایی در سیسیل در حال  یافتن راه حل های نوین و فناوری های بصرفه برای کنترل و  نجات وضعیت محیط زیست اقیانوس ها و دریاها و حفاظت از آن ها هستند.در ادامه با گیگ نیوز همراه باشید یکی از مشکلات جدی آینده قطعاً آلودگی محیط زیست دریاها خواهد بود. ازجمله موادی که بیشترین