روشن بودن موبایل در هواپیما باعث ایجاد اختلال در سیستم های الکترونیکی پرواز خواهد شد. بسیاری از کارشناسان پرواز می گویند روشن بودن موبایل در هواپیما باعث می شود تا در گوش خلبان صدای خرخر ایجاد شود.  در ادامه با گیگ نیوز همراه باشید اکثر ما زمانی که با هواپیماهای غول پیکر پرواز می کنیم