مرگ تقدیری الهیست که هر انسان روزی به استقبال آن میرود و شاید هم مرگ سراغ ما بیایید. در فیلم های تخیلی و افسانه ای به این موضوع پرداخته شده است اما آیا این امر در دنیای واقعیت ممکن است؟ یا بهتر بگوییم عملی که مختص خداوند است آیا انسانهای که تا بحال ثابت کردن