پس از آنکه وزیر عدالت اجتماعی رژیم صهیونیستی افشا کرد که در دوران خدمتش در ارتش مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته موضوع سوء استفاده جنسی از زنان در ارتش این رژیم بار دیگر در رسانه ها مطرح شد. در ادامه با گیگ نیوز همراه باشید “گیلا گملیئل” وزیر عدالت اجتماعی رژیم صهیونیستی روز