ساخت بلند ترین تونل ریلی جهان در دل کوهای آلپ سوییس بعد حدود 20 سال افتتاح شد.تونل Gotthard Base با طول 56 کیلومتر دو شهر بودیو و ارستلفد را به یکدیگر وصل میکند.قبل این تونل طویل در شهرهای سیکان ژاپن و چنل بین فرانسه و انگلیس تونلهای 53 و 50 کیلومتری ساخته شده بود اما