دانشمندان آلمانی برگی از دستنوشته های فرانتس شوبرت، آهنگساز بزرگ را با یک فناوری تازه بررسی می کنند تا جای مُهرهای کوچک کاغذسازان را که به «نقشاب» (watermark) معروف است بر روی آن پیدا کنند. در این روش به جای استفاده از اسکنرهای معمول از دوربینهای فروسرخ (مادون قرمز) استفاده می شود. در ادامه با