مولد های ژنتیکی، فناوری هستند که قادرند اصلاحات ژنتیکی مورد نیاز در گونه های مختلف موجودات زنده را به وجود آورد و به سرعت آن ها را انتشار دهد. چنین تولیداتی می تواند به مبارزه بشر با گونه های حامل بیماری ها پایان داده و کاربرد های فراوان دیگری نیز داشته باشد. یک “مولد ژنی”