لوگوی یک شرکت نقش مهمی را در تبلیغات و بازاریابی دارد چرا که یک لوگوی خوب می تواند ذهنیت خوبی از یک محصول برای مشتری متداعی کند.همان طور که از لوگوی شرکت های بزرگ می توان فهمید که تاریخچه و رازهایی فراوانی در آن ها نهفته است که دانستن آن ها بسیار می تواند جالب