اپ های اندرویدی از ان چه که فکر میکنید بیشتر در زندگی ما دخیل هستند! وقتی دارید کتاب الکترونیکی میخوانید در واقع از اپ استفاده میکنید یا زمانی که دارید در اینترنت جستجو میکنید یا خیلی موارد دیگر! اگر کمی بیشتر فکر کنیم میبینیم که اندروید بدون اپ هیچ کاره است مثل لامپ بی برق