در دنیا برنج سفید رایج ترین غذاست. حتی در بعضی کشورها در روز چند بار برنج می خورند. واقعیت این است که برنج سفید واقعاً سفید نیست و وقتی که طی فرآیندهایی غلات و مواد معدنی آن تسویه و حذف میشوند، به صورت سفید در می‌آید و به همین دلیل هم گفته می‌شود که برنج