ممکن است هر یک از ما جزو گروهی باشیم که 10 دقیقه پایان روز کاری را به ساعت زل می زنیم و لحظه شماری می کنیم که ساعت کار به پایان برسد و ما از محل کار بیرون بزنیم. یا شاید هم جزو افرادی باشیم که خود را تا لحظه آخر آنقدر غرق کار می