ریاضی یکی از درس های شیرین  و در عین حال سخت برای اکثر افراد است. هم اکنون پیشرفت تکنولوژی تا جایی بوده است که معادلات ریاضی را توسط اپلیکیشن ها و ماشین حساب های مهندسی حل کنید بدون آنکه مجبور باشید روی آن مساله ی خاص فکر کنید. به لطف تکنولوژی تشخیص عکس، هم اکنون