“نوآوری” واژه‌ی مورد علاقه‌ی سازندگان گوشی‌ها‌ی همراه است و همه‌ی آن‌ها‌ اصرار دارند تا ثابت کنند که محصول آن‌ها‌ با بیشترین نوآوری همراه بوده است. اگر از دید کلی به ماجرا نگاه کنیم، خواهیم دید که بعضی قابلیت و ویژگی‌ها‌ی جدید و معنادار به سرعت در بین تمامی گوشی‌ها‌ی همراه رایج شدند. در ادامه به