نيروي ويژه هوابرد ارتش ج.ا.ا(نوهد) ارتش از زمان محمد رضا پهلوي شروع به كار كرد با نام نيروي ويژه هوابرد ارتش شاهنشاهي ايران.اين نيرو از زمان شروع حكومت محمد رضا تا به اكنون ماموريت هاي بسياري را براي اين كشور انجام دادند و نمي توان نقش  آنها را در زمان 8 سال دفاع مقدس ناديده