افراد برای ورود به یگان ویژه باید شرایط خاصی داشته باشند.از جمله این شرایط داشتن حداقل قد 175 سانتیمتری است كه الزامی بوده و از طرف دیگر افراد باید اندام متناسب و نیرومندی داشته باشند. 30 واحد نیروهای یگان ویژه در مركز 30 استان كشور مشغول انجام وظایفشان هستند، این نیروها در تابعیت و تحت