هند کشوری است که بیشتر به خاطر فقر، جنایت و فساد شناخته شده است. در واقع این روزها اجتناب از آن بیشتر از دیدن آن توجیه دارد. ولی این کشور چیزهای جالب توجهی نیز در خود نهفته دارد با گیگ نیوز همراه باشید 9. این کشور بسیار جوان است هند کشور بسیار جوانی است. با