طی هفته های گذشته، بروز چندین حمله هکری به وب سایت های دولتی در ایران از سوی چند تیم مختلف هکری ـ که مهمترین آنها یک گروه هکری سعودی بودند ـ منجر به آن شد که یکباره و برای اولین بار یک شوک سایبری به کشور وارد شود؛ شوکی که البته دیر یا زود باید