اپ های اندرویدی از ان چه که فکر میکنید بیشتر در زندگی ما دخیل هستند! وقتی دارید کتاب الکترونیکی میخوانید در واقع از اپ استفاده میکنید یا زمانی که دارید در اینترنت جستجو میکنید یا خیلی موارد دیگر! با گیگ نیوز همراه شوید اگر کمی بیشتر فکر کنیم میبینیم که اندروید بدون اپ هیچ کاره