هزینه های درمان غیر قابل کنترل شده است و اشتباهات پزشکی نیز سومین دلیل مرگ و میر در ایالات متحده به شمار می رود. با این اوصاف ممکن است بسیاری از افراددر آینده به جعبه های کمک های اولیه برای مقابله با بیماری ها روی بیاورند. در سال های اخیر به یمن ورود فناوری های