تعریف کمین تکی است غافلگیرانه از یک موضع پنهانی که علیه نیروهای در حال حرکت یا موقتا ثابت، پیاده یا موتوری صورت میگیرد. اهمیت کمین کمین در عملیات منظم و نامنظم صورت میگیرد و از تاکتیکهای بسیار مؤثر و مورد پسند چریکهاست ، زیرا : 1 – در اجرای آن نیازی به تصرف زمین و