یک عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات اقدام به طراحی و ساخت یک کنتور گاز هوشمند کرده است. صادق رحمتی عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات، گفت: در سال های اخیر کشورها مقررات جدیدی در خصوص مدیریت بهینه مصرف انرژی به ویژه گاز را تصویب کردند که یکی از آنها زیر ساخت اندازه