در این مقاله به پنج تا از آخرین پیشرفت ها در زمینه نانوتکنولوژی اشاره شده است  که در زمینه های سلامت،کشاورزی، تصفیه آب، بیماری ها و ذخیره انرژی هستند.با گیگ نیوز همراه باشید. نانو تکنولوژی خیلی سریع در برابر طیفی از صنایع از کشاورزی گرفته  تا  صنعت تصفیه آب به منظور ذخیره انرژی  کشش پیدا